Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.272 Karar
 - Bu Hafta (25.05-26.05): 0
 - Geçen Hafta(18.05-24.05): 11
 - Bu Ay (Mayıs): 31
 - Geçen Ay (Nisan): 51
Kategori: 155
Haberler: 485
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

13 misafir ve 5 abone bağlı
Abone Sayısı: 7971
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,70
  - Bronz (3 ay): % 0,46
  - Gümüş (6 ay): % 2,31
  - Altın (12 ay): % 30,56
  - Kamu Altın (12 ay): % 62,96
Ziyaretçi Sayısı: 4.216.052
Makina - Ekipman (Araçlar)
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
"Makine ve ekipmanın ihale konusu işin başından sonuna kadar hazır bulunduracağına dair noter onaylı taahhütname" istenilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 121
Alımı yapılan cihazlar için kullanılmamış ve belirli bir tarihten sonra üretilmiş olma şartı aranabilir mi? Abonelik gerekli 66
Amortisman dikkate alınarak bir ekipmanın maliyeti nasıl hesaplanır? Abonelik gerekli 268
Amortismana tabi makineler ile tabi olmayan ekipmanın birlikte aynı liste içerisinde yer verilmesinin bir mahzuru var mıdır? Abonelik gerekli 146
Amortismana tabi olmayan araçların maliyetleri, ayrı bir iş kalemi olarak teklife dahil edilebilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 51
Araç ve iş makinelerinde teklifin gün üzerinden alınıyor olması, amortisman-kiralama maliyetinin teklife yansıtılmasına engel midir? Abonelik gerekli 20
Araç, isteklinin kendi malı veya kiralama ise nasıl bir fiyatlandırma yapılmalıdır? Abonelik gerekli 213
Araçlarla ilgili amortisman hesaplaması hangi durumda yapılır? Abonelik gerekli 37
Araçların 3 yaşında olma koşulunun aranması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 265
Araçların hangi giderleri için isteklilerin aşırı düşük teklif açıklama kapsamında belgelendirme yapması gerekmektedir? Abonelik gerekli 103
Araçların kendi malı olduğuna dair fatura sunulması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 363
Asfalt işinde kendi malı olarak işin yapılacağı ilde asfalt plentinin istenilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 123
Asfalt plenti istenilen ihalede makinanın teminine yönelik hangi kriter konulabilir? Abonelik gerekli 76
Asfalt plentinin ihalesi yapılacak ilde kurulu ve kendi malı olma şartı aranması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 82
Asfalt plentinin İstanbul İlinde Anadolu ve Avrupa yakasında bulunma şartı aranması mevzuat uygun mudur? Abonelik gerekli 94
Asfalt plentinin, ihalenin yapılacağı ilin sınırları içinde olması ve idareye en fazla belirli kilometre uzaklıkta olması gerektiğine dair şartnamede düzenleme yapılabilir mi? Abonelik gerekli 122
Asgari teknik kriterleri belirlenen araçlara ilişkin ayrıca ikinci bir kriter olarak araçlarda model şartı aranabilir mi? Abonelik gerekli 174
Çöp ihalelerinde % 30 oranında kendi malı istenilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 165
Çöplerin temizlenmesi işinde çalıştırılması düşünülen araçlardan, en fazla 3 yaşında olma şartı aranması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 170
Dökümanda araçların katedeceği mesafe belirtilmeli mi? Abonelik gerekli 133
Eskiyen temizlik makinelerinin yenileri ile değiştirilmesine yönelik idarenin talebi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 64
Finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipmanın isteklinin kendi malı sayılabilmesi için, finansal kiralama sözleşmesinin ihale ilan tarihinden önce imzalanması ve ödeme yapılması zorunlu mudur? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 50
Finansal kiralama yöntemiyle temin edilen makine ve ekipmanın ihalede kendi malı sayılabilmesi için hangi işlemlerin yapılmış olması gerekir? Abonelik gerekli 188
Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine, teçhizat ve diğer ekipmanın isteklinin kendi öz malı kabul edilebilmesi için hangi şartların sağlanması gerekmektedir? Abonelik gerekli 66
Gerçek veya tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşıtların bir başka gerçek veya tüzel kişiye kiraya verilmesi halinde bu durum yetki devri olarak algılanır mı? Abonelik gerekli 48
Hangi durumda araçlar ile ilgili amortisman bedeli öngörülebilir? Abonelik gerekli 68
Hangi durumda ihale kapsamındaki araçlar için istekliler tarafından herhangi bir bedel öngörülmesine gerek bulunmamaktadır? Abonelik gerekli 106
Hangi durumda ihale kapsamındaki makina ekipmana amortisman bedeli hesaplanabilir? Abonelik gerekli 161
Hangi durumlarda ihalede istenilen makine ve ekipman için herhangi bir bedel öngörülmesine gerek bulunmamaktadır? Abonelik gerekli 83
Hangi durumlarda makine ve ekipman için amortisman bedeli öngörülmesine gerek bulunmamaktadır? Abonelik gerekli 93
Hangi durumlarda makine ve ekipman için isteklinin kendi malı olma şartı aranabilir? Abonelik gerekli 148
Hangi ekipmanlar amortismana tabi değildir? Abonelik gerekli 99
Hangi ekipmanlar amortismana tabi olmaktadır? Abonelik gerekli 144
Hizmet ihalelerinde hangi durumlarda, makine ve ekipmanın kendi malı olması istenebilir? Abonelik gerekli 411
Hizmet ihalelerinde birim fiyat teklif cetvelinde yer verilmeyen ancak teknik şartnamede belirtilen ekipmanlar için ayrı bir bedel öngörülmeli midir? Abonelik gerekli 112
Hizmet ihalesinde istenilen makine ve ekipman için yaş sınırı ile ilgili düzenleme yapılabilir mi? Abonelik gerekli 157
idare tarafından ihalede çalıştırılacak makine ekipmanın yüzde kaçı kadar isteklinin kendi malı olmasının istenilmesi KİK tarafından makul karşılanmıştır? Abonelik gerekli 314
idarece teknik şartnamede belirtilen teklif edilen ürünün "en son model" veya "en gelişmiş model" olması ifadesi, mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 117
idareler hangi durumda makine ekipman için kendi öz malı olma şartı arayabilir? Abonelik gerekli 222
idareler tarafından ihale konusu iş için kaç model ve üstü araç istenebilir? Abonelik gerekli 415
idareler tarafından isteklilerin ilçe sınırları içinde tesise sahip olma şartı aranabilir mi? Abonelik gerekli 116
idarelerce istenen binek aracın kaç model olması, KiK tarafından makul karşılanmıştır? Abonelik gerekli 142
idarelerce, teklif aşamasında isteklilerden araca ait ruhsat ve kiralanacak ise taşıt kira sözleşmesi istenebilir mi? Abonelik gerekli 242
idarelerin ihale konusu iş kapsamında çalıştırılması öngörülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanlara ait teknik özelliklerin belirlenmesinde hangi hususa dikkat etmeleri gerekir? Abonelik gerekli 80
idarelerin istediği makine ve ekipmanın bir kısmının, isteklinin kendi öz malı olma şartı hangi durumlarda istenebilir? Abonelik gerekli 311
idarelerin isteyeceği araçlardan % kaçına kadar olan araç için isteklinin kendi malı olma şartı aranması KiK tarafından makul karşılanmıştır? Abonelik gerekli 346
idarenin bünyesinde gerçekleştirilen yemek pişirme ve dağıtım ihalesinde, yükleniciye verilen araç ve gereçlerin bakım ve onarımlarının yüklenici tarafından karşılanacağına dair düzenleme yapılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 44
idarenin hizmetine sunulacak araçların ne kadar yol kat edeceğinin, ihale dökümanında belirtilmesine gerek var mı? Abonelik gerekli 114
idareye ait olan araçların ihale konusu işte kullanılması karşılığında yükleniciden kira bedeli talep edilmesine yönelik yapılan düzenleme mevzuatına uygun mudur? Abonelik gerekli 45
idari şartnamede kendi malı olma şartı aranmayan durumlarda, istekliler tarafından teklifleri ile birlikte araçların kendi malı olduğunu ispat edici belgelerin sunulması gerekir mi? Abonelik gerekli 69
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 146
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri