Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.913 Karar
 - Bu Hafta (25.10-26.10): 0
 - Geçen Hafta(18.10-24.10): 6
 - Bu Ay (Ekim): 33
 - Geçen Ay (Eylül): 32
Kategori: 155
Haberler: 531

Abone İstatistiği

6 misafir ve 3 abone bağlı
Abone Sayısı: 8374
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,03
  - Bronz (3 ay): % 1,73
  - Gümüş (6 ay): % 0,87
  - Altın (12 ay): % 32,90
  - Kamu Altın (12 ay): % 61,47
Ziyaretçi Sayısı: 6.503.032
Teknik Şartname
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Başka bir ürüne ait katalog bilgileri esas alınmak suretiyle isteklinin; aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu proforma fatura ile teklif olunan ürünün teknik şartname ile belirlenen özellikleri taşımadığından bahisle değerlendirme dışı bırakılması mümkün müdür? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 23
Genleşme derzleri teknik şartnamesi oluşturulması ile ilgili karar (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 55
Hizmet ihalesinde idarece teknik şartname hazırlanırken, hizmetin teknolojik performansını belirleme yetkisi var mıdır? Abonelik gerekli 8
idareler teknik şartnameyi istedikleri şekilde düzenleyebilir mi? Abonelik gerekli 131
idarelerin, piyasada bulunan ürünlere sahip olanların tamamının ihaleye katılımını sağlamaya yönelik teknik şartname hazırlama zorunluluğu var mıdır? Abonelik gerekli 55
idari şartnamede teklif fiyata dahil giderler arasında yer verilmeyen bir hususun, teknik şartnamede yüklenicinin sorumluluğunda olduğunun belirtilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 198
ihale konusu işin yapılabilmesi için zorunlu olmayan özelliklerin teknik şartnamede belirtilmesi, mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 104
ihalede teklif edilen ürünün teknik şartnamedeki özellikleri karşılaması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 146
Mal alım ihalelerinde isteklilerin teklif ettikleri ürünlerin, teknik şartnamedeki maddeleri birebir karşılaması gerekir mi? Abonelik gerekli 180
Mal alımı ihalelerinde teknik şartname hazırlanırken hangi hususlara dikkat etmeleri gerekir? Abonelik gerekli 44
Mal alımı ihalelerinde teknik şartnamede hangi özelliklere dikkat edilmelidir? Abonelik gerekli 37
Mal alımı ihalelerinde, teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uygunluğu ihale aşamasında mı yoksa sözleşme aşamasında mı yapılır? Abonelik gerekli 101
Teklif edilen ürünün teknik şartname kriterlerini karşılamadığının bilirkişi raporlarıyla anlaşılması halinde, isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 56
Teknik şartname hazırlanırken hangi hususlara riayet edilmelidir? Abonelik gerekli 240
Teknik şartname hazırlanırken, idarenin ihtiyacını belirleme noktasında herhangi bir firmanın taleplerini veya bir cihazın veya ürünün özelliklerini dikkate alma yönünde bir zorunluluk var mıdır? Abonelik gerekli 7
Teknik şartname oluşturulurken hangi hususlara dikkat edilmelidir? Abonelik gerekli 104
Teknik şartnamede cezalar ile ilgili düzenleme yapılabilir mi? Abonelik gerekli 139
Teknik şartnamede idarelerce belirlenen kriterler nedeniyle piyasadaki mevcut bütün markalar ve bu markaların bütün modellerinin ihaleye iştirak etmesi sağlanması gerekir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 39
Teknik şartnamede ihale kayıt numarasının belirtilmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 61
Teknik şartnamede istenilen belgelerin ihalede teklif ile birlikte sunulması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 273
Teknik şartnamedeki düzenlemelerin Kamu İhale Mevzuatına uygun olduğuna yönelik KİK tarafından nasıl bir yorumda bulunulmaktadır? Abonelik gerekli 105
Teknik şartnameler hazırlanırken hangi hususlara dikkat edilmelidir? Abonelik gerekli 128
Teknik şartnameler hazırlanırken hangi kıstaslara dikkat edilmelidir? Abonelik gerekli 74
Teknik şartnamelerde sözleşmenin imzalanmasından önce işin yürütülmesi için gerekli görülen belge veya dokümanların, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulmasına yönelik düzenleme yapılabilir mi? Abonelik gerekli 141
Teknik şartnamelerdeki düzenlemelerin anlaşılır olmaması durumunda hangi işlem yapılır? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 63
Teknik şartnameye cevap olarak internetten alınan bilgiler ve sayfalarla açıklama yapılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 70
Teknik şartnameye verilen cevap belgesinin kaşesiz ve imzasız olması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 95
İhale dokümanında yer alan izometrik planlar, krokiler, teknik şartname ve özel teknik şartnameler, uygulama projesi olarak kabul edilebilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 51
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 28 Toplam: 28
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Tespit Belgesi (Ortaklık Durum Belgesi)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri