Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.913 Karar
 - Bu Hafta (25.10-26.10): 0
 - Geçen Hafta(18.10-24.10): 6
 - Bu Ay (Ekim): 33
 - Geçen Ay (Eylül): 32
Kategori: 155
Haberler: 531

Abone İstatistiği

5 misafir ve 3 abone bağlı
Abone Sayısı: 8374
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,03
  - Bronz (3 ay): % 1,73
  - Gümüş (6 ay): % 0,87
  - Altın (12 ay): % 32,90
  - Kamu Altın (12 ay): % 61,47
Ziyaretçi Sayısı: 6.503.491
imza Sirküleri
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Anonim şirketlerde, yönetim kurulu üyelerinden bir kişinin imza atabilmesi için şirketi temsile yetkili olmasına gerek var mı? Abonelik gerekli 233
Belgede bulunan imzayı atan kişinin, imzanın kendisine ait olduğunu belirttiği durumda ilgili belge geçerli olur mu? Abonelik gerekli 365
ihalelerde imza sirküsünün sunulması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 319
ihaleye giren isteklilerin şirketi temsile dair son durumlarını imza sirküsü ile sunmaları halinde geçerli olur mu? Abonelik gerekli 128
ihaleye vekaletname ile katılan kişinin imza beyannamesi olmaması ihaleden elenme nedeni midir? Abonelik gerekli 533
imza sirkülerinde adları geçen kişilerin o tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olup olmadığına ilişkin idare tarafından kontrol yapılmalı mıdır? Abonelik gerekli 439
imza sirkülerinin ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunan yıl içerisinde onaylanmış olması zorunlu mu? Abonelik gerekli 72
imza sirküsü bilgi eksikliği kapsamında sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 293
imza sirküsü ve imza beyannamelerinin noter onaylı olma zorunluluğu var mıdır? Abonelik gerekli 196
imza sirküsü, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanabilir mi? Abonelik gerekli 63
imza sirküsündeki imza ile teklif mektubundaki imzaların çok açık farklılık olmasa da birbirine benzememesi nedeniyle isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı? Abonelik gerekli 342
imza sirküsündeki imza ile teklif mektubundaki imzanın birbiri ile uyuşmadığının düşünüldüğü durumda hangi işlem yapılmalıdır? Abonelik gerekli 239
imza sirküsünü sunmayan isteklinin teklifi kabul edilebilir mi? Abonelik gerekli 155
isteklilerce fiyat teklifi alınan firmaların teklifini imzalayan kişilerin, yetkili olup olmadığına dair imzaların sorgulanması gerekir mi? Abonelik gerekli 139
isteklinin ihalede sunduğu imza sirküsündeki imza ile teklif mektubundaki imzanın birbiri ile aynı şekilde olmadığı durumda, isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı? Abonelik gerekli 381
iş deneyim için sunulan faturaları imzalayan kişilerin imza sirkülerininin de ihalede ibraz edilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 102
iş ortaklıklarında, imza sirküsünün her bir ortak tarafından sunulması gerekir mi? Abonelik gerekli 102
iş ortaklıklarında, ortakların teklif vermeye yetkili olduklarına dair belgeleri ayrı ayrı verme zorunluluğu var mıdır? Abonelik gerekli 55
Teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetvelinde yer alan imzaların, imza sirkülerindeki imzalardan açıkça farklı olması halinde kriminal inceleme yaptırmaya gerek var mı? Abonelik gerekli 82
Teklif mektubu vekil tayin edilen kişi tarafından imzalanmış ise, ihaleye giren şirkete ait imza sirküsünün teklif ile birlikte ayrıca sunulmasına gerek var mı? Abonelik gerekli 221
Teklif mektubunda bulunan imzanın ismi yazan kişiye ait olmadığının kriminal inceleme sonucunda belirlenmesine rağmen, teklif mektubundaki imzanın kendisine ait olduğunu belirten kişinin imzası kabul edilir mi? Abonelik gerekli 471
Teklif mektubundaki imza ile teklif zarfının içinde yer alan imza sirküsündeki imzanın aynı olmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 80
Teklif mektubunu imzalayan kişinin teklif veren şirketi temsile yetkili olduğuna dair belgelerin teklif ile birlikte sunulması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 146
Teklif mektubunu, vekalet verilen kişi imzalasa dahi şirkete ait imza sirküsünün de teklif ile birlikte sunulması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 141
Tüzel kişilerin temsil edilmesinde kullanılan imza sirkülerinde temsil ifadesinin kullanılması yeterli midir yoksa ilzam ifadesinin de olması gerekir mi? Abonelik gerekli 39
Vekaletname ile ihaleye giren kişiye ait imza beyannamesinin hangi durumda sunulmaması eksiklik olarak kabul edilmez? Abonelik gerekli 260
Şirket müdürünün yetkisinin sonradan sona ermesi, şirket adına gerçekleştirilen işlemleri geçersiz hale getirir mi? Abonelik gerekli 92
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 27 Toplam: 27
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Tespit Belgesi (Ortaklık Durum Belgesi)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri