Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama
Bunları Biliyor musunuz? Yazdır E-posta

Aşağıda yer alan sorular ve bunlara benzer binlerce sorunun KiK Kararlarındaki cevabına sitemize abone olduğunuzda tek tıklamayla ulaşabileceksiniz.

Abone olmak için tıklayın

 

1 - ihaleye teklif veren şirketin ortakları hem şirketin % 50 hissesine sahip hem de şirket müdürü oldukları halde, ortaklardan birinin aynı ihaleye teklif veren diğer şirketin % 5' ine sahip olması nedeniyle birden fazla teklif verilmiş olarak kabul edilir mi?

2 - Aşırı düşük açıklamalarında, isteklilerin belirli bir kâr oranı ile işi nasıl gerçekleştirecekleri sorgulanabilir mi?

3 - Yapım ihalesinde 2003 yılından önceki döneme göre birim fiyatlı bir iş deneyim belgesinin güncellenmesi ile ilgili örnek karar

4 - idarece iptal edilen ihalenin dokümanları ve ihale sonrası süreç için KiK tarafından nasıl bir karar verilmiştir?

5 - ihalede geçerli tek bir teklif kalmasının rekabetin oluşmaması ve ihalenin iptalini gerektirmesi bakımından tek başına yeterli bir sebep olarak kabul edilir mi?

6 - 11 isteklinin ihale dokümanı satın almasına rağmen 3 isteklinin teklif zarfı vermiş olması durumunda, yeterli katılımın sağlanmamış olduğu gerekçesi ile ihale iptal edilebilir mi?

7 - ihale tarihinde vergi borcu olup, ihale tarihinden sonraki bir tarihte borcunu ödeyen isteklinin teklifi değerlendirmeye alınır mı?

8 - ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu veya kesinleşmiş vergi borcu bulunan istekli ihaleye girebilir mi?

9 - 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin b bendine göre yapılan ihale hakkında açıklayıcı karar

10 - "Vergi borcu yoktur" yazısı, ihale tarihinden önce alınmış ise geçerli olur mu?

11 - Sözleşme bedelinin % 80 inin altında iş eksilişi olur mu?

12 - Aslına uygunluğu noter onaylı belgeler görülüp, aslı idarece görülmüştür şerhi konulan suretler kabul edilir mi?

13 - Benzer iş tanımı, ihale konusu işin adı ile aynı olabilir mi?

14 - Hizmet ihalesinde, ihalenin yapıldığı yılda kurulan şirket, bilançosunu sunmazsa elenir mi veya açılış bilançosunu sunması yeterli midir?

15 - Kamu İhale Kurulu' nun kararı ile şikayet konusuna ilişkin olarak düzeltici işlem tesisine karar verildiği halde, idare düzeltici işlem tesis etmeyerek ihaleyi iptal edebilir mi?

16 - Anahtar teslimi götürü bedel işlerde analiz istenilmesine rağmen, birkaç kaleme ilişkin eksik miktar teklif edilmesi elenme nedeni midir?

17 - 21-b bendine göre yapılan ihalelerde, teklif veren istekli sayısı üçten az olabilir mi?

18 - Anahtar teslim götürü bedel olarak yapılan yapım ihalesinde, aşırı düşük açıklaması ile ilgili açıklayıcı karar

19 - idare tarafından ihalenin iptal edilmesi durumunda, idarenin hangi takdir yetkisinin kullanılıp kullanılmadığının incelenmesi gerekir?

20 - Adli sicil belgesini kimler vermelidir?

21 - Yasaklı olan şirkette ortaklığı bulunan şahıs, başka bir firmanın ortağı olarak şirketi temsilen ihaleye teklif verebilir mi?

22 - Birim fiyat cetvelinin birimi, miktarı ve teklif edilen birim fiyat sütunlarının nasıl doldurulması gerektiği ile ilgili açıklayıcı karar

23 - ihalelerde Kamu İhale Kurumunca hazırlanan standart formları kullanmak zorunluluğu var mı?

24 - idare tarafından alınan ihalenin iptal kararına karşı, KİK' e itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir mi? (Açıklayıcı karar)

25 - Bir ihale hakkında şikayette bulunmak için hangi şartlara haiz olunması gerekir?

26 - ihale sürecinin uzaması nedeniyle sözleşmenin başlangıçta öngörülen sürede imzalanamaması halinde ne yapılmalıdır?

27 - idare, şikayet üzerine veya kendiliğinden ihale sürecini etkileyecek hata yaptığını fark ettiğinde, hatayı düzeltmek yerine ihaleyi iptal edebilir mi?

28 - Bilanço ve gelir tablosu sonradan tamamlatılabilir mi?

29 - Bir şirketin eski ortakları hakkında açılan kamu davası sonucu ilgili şirket, yeni ortakları ile ihalelere girebilir mi?

30 - Teklif cetveli doldurulurken aritmetik hatanın yapılmaması için dikkat edilmesi gereken hususla ilgili karar

31 - ihalesi konusu bir işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılabilir mi?

32 - Birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunan istekli ihaleden elenir mi?

33 - Hizmet işlerinde bir işin en fazla yüzde kaçının alt yükleniciye devredilebileceğine dair mevzuatta bir sınır var mıdır?

34 - ihalede teşekkür veren firma, ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin şikayet başvurusunda bulunabilir mi?

35 - Analizlerde dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili karar

36 - ihale dokümanlarına yönelik şikayet, en geç ne zamana kadar yapılmalıdır?

37 - Bir ihaleye 10 isteklinin teklif verdiği, ancak ihaleye teklif veren 9 isteklinin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, kalan tek geçerli teklifin en yüksek teklif olduğu durumda ihale iptal edilir mi?

38 - Hakkında yasaklama kararı olan istekli, vekalet ile ihaleye girebilir mi?

39 - Aynı ihaleye ayrı ayrı teklif veren iki isteklinin belgelerindeki iletişim bilgilerinin aynı olması, ihalede birden fazla teklif verildiği anlamına gelir mi ve bu nedenle istekliler hakkında cezai müeyyide uygulanır mı?

40 - Alt yüklenici olacaklara idarece onay verilirken hangi hususlara dikkat edilmelidir?

41 - 11 şirketin ihale dokümanı aldığı ve 3 isteklinin teklif verdiği fakat tek isteklinin teklifinin geçerli ancak bu teklifin de yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur? (İdare Mahkemesi Kararı)

42 - idarelerce, teklif aşamasında SSK ve vergi borcu yoktur yazısı istenebilir mi?

43 - 6 isteklinin girdiği ihalede, sadece 1 isteklinin teklifinin geçerli olması halinde rekabetin oluşmaması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi hukuka uygun mudur? (İdare Mahkemesi Kararı)

44 - Alt yüklenicilere iş deneyim belgesi düzenlenebilmesi için yüklenici ile alt yüklenici arasındaki sözleşmenin noter onaylı olma zorunluluğu var mı? (Danıştay Kararı)

45 - ihalede ticaret sicil gazetesi sunulmasına rağmen, sunulan gazetede isteklinin ortaklarının ve ortaklık hissesini gösteren bilgilerin bulunmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? (İdare Mahkemesi Kararı)

46 - Benzer iş tanımına göre, C, K, L, R vb. yetki belgelerinin istenilmesi ile ilgili açıklayıcı bir karar

47 - Kiralanacak araçların belli bir ilin plakasına sahip olma şartı aranabilir mi?

48 - Teklif cetvelinde miktarın yanlış yazılması, aritmetik hata mıdır?

49 - Teklif cetvelinde, Ay tutarının yanlış yazılması aritmetik hata mıdır?

50 - Aşırı düşüklerde, maliyetin belgelendirilmiş olması açıklamanın uygun görülmesi için yeterli midir?

51 - Hizmet ihalesinde teklif edilen bedel, yaklaşık maliyetin % kaçı kadar olursa aşırı düşük sorgulama yapılmasına gerek bulunmamaktadır?

52 - Benzer iş tanımları, hangi kritere göre belirlenmelidir?

53 - Anonim şirketin ortakları hakkında yasaklama kararı verildiği durumda, şirket ihalelere girebilir mi yoksa şirket de yasaklanır mı?

54 - En uygun teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu durumda ihale komisyonu, ek ödenek onayı alarak yaklaşık maliyetin üstünde en uygun teklif veren istekliye ihale bırakılabilir mi?

55 - Rekabet oluşmadığı gerekçesi ile tek teklif açılmadan ihale iptal edilebilir mi?

56 - Yeterli rekabet sağlanamadığı gerekçesi ile idarece ihale iptal edilebilir mi?

57 - ihale yetkilisince ihalenin iptal edilme yetkisinin sınırı nedir?

58 - ihalede birden fazla teklif mektubunun verilmesi ihalelere girmekten yasaklanmaya neden olur mu? (Danıştay Kararı)

59 - Birim fiyat teklif cetvelinde teklif tutarının toplamı rakamla yazılmış olmasına rağmen, teklif mektubunda teklif tutarının rakamla yazılmaması elenme nedeni midir?

60 - Aşırı düşük teklif sorgulamalarında yapılacak açıklamanın kabul edilmesi için belgelendirmelerin doğru yapılmasının önemine dair örnek karar

61 - Alt analizlerdeki poz fiyatlarıyla aşırı düşük sorgulamasında düzenlenen analizlerdeki poz fiyatları arasında farklılık olması durumunda istekli ihaleden elenir mi?

62 - Birim fiyat teklif cetvelinin bir sayfadan fazla olduğu durumda, cetvelin sadece son sayfasının istekli tarafından imzalanması halinde teklif değerlendirme dışı bırakılır mı?

63 - 21-f usulüne göre yapılan pazarlık ihalelerinde en az kaç istekli davet edilmelidir?

64 - 21-f usulüne göre yapılan pazarlık ihalelerinde en az kaç isteklinin teklif vermesi yeterlidir?

65 - Bilanço ve gelir tablosunda mali müşavirin kaşesi olmasına rağmen, ilgili belgelerde TÜRMOB kaşesi olmaması nedeniyle istekli elenir mi?

66 - idareler ne zaman ve kimler için yasaklılık teyidi almalıdır?

67 - 21-b pazarlık ihale usulü ile ihaleye çıkılabilmesi için hangi şartların bir arada olması zorunludur?

68 - Alt yüklenici çalıştırılacağının bildirildiği belgede, işin tamamının alt yükleniciye yaptırılacağının beyan edilmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu?

69 - Teklifle birlikte sunulan herhangi bir belgenin fotokopi olması nedeniyle istekli ihaleden elenir mi?

70 - Hizmet ihalesinde iş artışı nasıl yapılır?

71 - 8 adet ihale dokümanının alındığı, 4 isteklinin ihaleye teklif verdiği, 2 isteklinin teklifinin geçerli ve yaklaşık maliyetin altında olduğu durumda, kanunun temel ilkeleri gerekçe gösterilerek ihale ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?

72 - Teklif edilen toplam parasal tutarın, teklif mektubunda yazılmasına rağmen teklif cetvelinde yazılmaması elenme nedeni midir?

73 - Adli sicil belgelerinin ihale tarihinden önce alınması, belgenin kabul edilmesine engel midir?

74 - ihaleye vekaletname ile katılan kişinin imza beyannamesi olmaması ihaleden elenme nedeni midir?

75 - Teklif cetvelinde miktarın isteklilerce yanlış yazılması, hangi kapsamda değerlendirilmelidir?

76 - Teklif cetvelinde, herhangi bir iş kalemi için sıfır ( 0 ) fiyat teklif edilebilir mi?

77 - Teklif cetvelinde teklif tutarının yazıyla yazılması ve yazı ile rakamın birbirinden farklı olması, elenme nedeni midir?

78 - Hizmet ihalelerinde özel sektöre yapılan işlerin iş deneyim olarak kabul edilebilmesi için hangi işlerde ayrıca sosyal güvenlik primi ödemelerine ilişkin belgelerin de teklifle sunulması gerekir?

79 - Gerek görüldüğünde yaklaşık maliyet hangi verilere göre güncellenir?

80 - istekliler tarafından birim fiyat teklif cetveline, iş kaleminin miktarının farklı yazılması aritmetik hata mıdır?

81 - idarenin verdiği karar için kaç gün içinde KiK' e itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir?

82 - Aşırı düşük açıklamaları hangi kriterlere göre yapılmalı ve değerlendirmelidir?

83 - Benzer iş tanımlaması nasıl yapılmalıdır ve isteklilerin sundukları hangi iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilmelidir?

84 - ihalelerde hangi eksiklikler sonradan tamamlatılır?

85 - ihale sürecinde başka idarece yasaklanan istekli, girdiği ihaleden de elenir mi?

86 - Hangi durumdaki istekliler ihale dışı bırakılır?

87 - Hangi durumlar aritmetik hata olarak kabul edilir?

88 - iş deneyim belgelerindeki bilgi eksikliği sonradan tamamlatılabilir mi?

89 - ihalede imza sirküsünün ekinde ticaret sicil gazetesinin sunulmasına rağmen, ticaret sicil gazetesinde şirket ortaklarının, üyelerinin veya kurucularının belli olmaması nedeniyle teklif değerlendirme dışı bırakılır mı?

90 - Sahte iş deneyim belgesi ile ihaleye giren istekliler hakkında yasaklama kararı verilir mi?

91 - Araç kiralama işinde aşırı düşük teklif açıklaması yapılırken hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili karar

92 - Hangi eğitim giderleri, teklif fiyata dahil giderler arasında değerlendirilmelidir?

93 - Bilanço için hangi dönemi kapsayan bilgiler sunulmalı?

94 - Aritmetik hatanın olmaması için teklif edilen tutarda virgülden sonraki yuvarlama nasıl yapılmalıdır?

95 - Fotokopi olarak sunulan bir belge, bilgi eksikliği kapsamında sonradan tamamlatılabilir mi?

96 - Bir evrak, ihale dosyasının içinde olmazsa fakat geçerliliğe sahip olsa, bilgi eksikliği olarak değerlendirilip sonradan tamamlatılabilir mi?

97 - Firma kârı zorunlu maliyetler arasında mıdır? (Açıklayıcı karar)

98 - Noter onaylı suretlerin görülmesi neticesinde, fotokopilere "aslı idarece görülmüştür" şerhi düşülen belge kabul edilir mi?

99 - 10 kişinin ihale dokümanı satın aldığı, 5 isteklinin teklif verdiği ve tek isteklinin teklifinin geçerli olduğu ihalenin rekabet sağlanmaması nedeniyle iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?

100 - Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, fiyat analizi içeriği ile ilgili açıklayıcı karar

101 - Birim fiyat teklif cetvelindeki miktar ile birim fiyatın çarpımı sonucu yapılan hata aritmetik hata mıdır?

102 - ihale yetkilileri, ihaleyi iptal etme hususunda hangi esaslara dikkat ederek karar vermelidir?

103 - ihale yapıldıktan sonra yaklaşık maliyette hata olduğu farkedildiğinde, bu hatanın düzeltilmesi suretiyle yaklaşık maliyetin yeniden hesaplanmasının mahsuru var mıdır?

104 - "Bilanço bilgileri tablosu"nun ihalede sunulması zorunlu mudur?

105 - Araçlarla ilgili aşırı düşük kapsamındaki açıklama hangi belgelerle yapılabilir?

106 - ihaleye giren bir şirketin ortağı ile aynı ihaleye giren başka bir şirketin ortak olduğu diğer şirketin ortağının aynı kişi olması ihalede birden fazla teklif verildiği anlamına gelir mi?

107 - Bir teklif mektubunun taşıması gereken kriterler nelerdir?

108 - Bir limited şirkette müdürlük görevini sürdüren ortağın yasaklanması halinde, limited şirket için de yasaklılık kararı verilir mi?

109 - 21-b ve 21-f maddesine göre yapılan ihalelerde davet tarihi ile ilan tarihi arasında kaç gün olması gerektiği ile ilgili bir süre zorunluluğu var mıdır?

110 - istekliler ihalede hangi ticaret sicil gazetesini/gazetelerini sunmak zorundadır? (Örnekli ve Açıklayıcı Karar)

111 - iş artışı veya eksilişi yapılabilmesi için hangi şartların sağlanmış olması gerekir?

112 - Bir gerçek kişinin 2 farklı şirkette ortaklığının bulunması durumunda, bu iki şirket arasında iş ortaklığı kurularak bir ihaleye teklif verilebilir mi?

113 - Hizmet ihalelerinde özel sektöre yapılan iş karşılığı, sözleşme ve fatura sunulmasına rağmen çalıştırılan personele ait SGK belgesinin sunulmaması bilgi eksikliği kapsamında sonradan tamamlatılabilir mi?

114 - Hangi belgeler sonradan tamamlatılabilir?

115 - Araç kiralama ihalelerinde aşırı düşük teklif açıklama kapsamında araç sahipleri ile yapılan kira sözleşmeleri tek başına yeterli bir belge olarak kabul edilir mi?

116 - Hangi durumlarda sözleşme feshedilir?

117 - Araç kiralama ihalesinde araçlar için aşırı düşük açıklama nasıl yapılabilir?

118 - Limited şirketlerde kim veya kimler için adli sicil kaydının sunulması gerekmektedir?

119 - Araç kiralama işinde, idarelerce araçların 1 yaşında olma şartı hangi durumlarda aranabilir? (Açıklayıcı karar)

120 - 21- b maddesine göre yapılan pazarlık ihalelerinde, rekabetin oluşması için ihaleye kaç isteklinin katılması gerektiğine dair bir düzenleme var mıdır?

121 - ihale tarihinden sonra yaklaşık maliyet güncellenebilir mi?

122 - Birim fiyat teklif cetvelinde bir iş kalemine sıfır fiyat verilmesi teklifin kabul edilmesine engel midir?

123 - Davet edilmeyenler pazarlık ihalelerine girebilir mi?

124 - Hangi durumlarda ihale iptal edilebilir?

125 - Araçlar için aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olarak nasıl yapıldığına örnek karar

126 - Tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla yüksek olması nedeni ile ihale iptal edilebilir mi?

127 - ihalelerde sunulan Ticaret Sicil Gazetesinin, hisse pay oranlarını içermesi zorunluluğu var mıdır?

128 - idarelere sunulan Ticaret sicil gazetesinde, şirketin faaliyet alanının olması gerekir mi?

129 - Araç kiralama ihalelerinde aşırı düşük teklif açıklama hangi belge ile ve nasıl yapılmalıdır?

130 - Aşırı düşük teklif sınırın altında kalan isteklilerin, aşırı düşük açıklaması yapmak için sadece analizler, hesap cetveli vb belgeleri kullanarak açıklama yapmaları yeterli midir?

131 - Sosyal Güvenlik Borcu limiti nasıl hesaplanır? (Açıklayıcı örnek karar)

132 - Bir şirketin müdürü hakkında açılan kamu davası nedeniyle, o şirketin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?

133 - ihale tarihine on günden az bir süre kalmış olmasına rağmen hangi şartla zeyilname düzenlenebilir?

134 - Pazarlık ihalesine davet edilmeyen şirket, ihaleye girebilir mi? (Danıştay Kararı)

135 - Geçici teminatın yatırıldığına dair Muhasebe Müdürlüğünden alınmış olan makbuzun üzerinde idarenin ve ihalenin adının yazılması zorunlu mudur?

136 - Teklif mektubu, örneğine uygun bir şekilde doldurulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır mı?

137 - "ihale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz" hükmü olan bir ihalede, alt yüklenici kullanmayacağına dair taahhütname vermeyen istekliler elenir mi?

138 - Doğrudan temin ile yapılan işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi, düzenlenirse isteklilerce diğer ihale usullerinde sunulduğunda geçerli olur mu?

139 - Aşırı düşük açıklaması istenildiği zaman, müddetin belirlenmesinde yazının isteklilere tebliğ edildiği gün hesaba katılır mı?

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 12.766 Karar
 - Bu Hafta (13.05-19.05): 0
 - Geçen Hafta(06.05-12.05): 10
 - Bu Ay (Mayıs): 17
 - Geçen Ay (Nisan): 30
Kategori: 162
Haberler: 723

Abone İstatistiği

23 misafir ve 11 abone bağlı
Abone Sayısı: 8839
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 4,43
  - Bronz (3 ay): % 0,63
  - Gümüş (6 ay): % 0,00
  - Altın (12 ay): % 26,58
  - Kamu Altın (12 ay): % 68,35
Ziyaretçi Sayısı: 3.374.172
Final Bilgi Hizmetleri     kikkararlari.com facebook     kikkararlari.com twitter
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri
Bu Sayfayı Paylaş X

"Bilginin Kısa Yolu.."