Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 9957
 - Bu Hafta (02.12-08.12): 0
 - Geçen Hafta(25.11-01.12): 5
 - Bu Ay (Aralık): 5
 - Geçen Ay (Kasım): 38
Kategori: 153
Haberler: 471
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

7 misafir ve 2 abone bağlı
Abone Sayısı: 7853
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 6,06
  - Bronz (3 ay): % 1,30
  - Gümüş (6 ay): % 3,03
  - Altın (12 ay): % 27,71
  - Kamu Altın (12 ay): % 61,90
Ziyaretçi Sayısı: 7.741.023
Numuneler
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Alımı yapılacak ürüne yönelik iki kez numune değerlendirmesi yapılabilir mi? Abonelik gerekli 40
idarelerce yapılan numune değerlendirmesinin, tüm isteklilerin hazır bulunduğu bir ortamda gerçekleştirilmesi zorunluluğu var mı? Abonelik gerekli 158
idarelerce, isteklilerin verecekleri hizmetleri görmek için belli bir deneme süresi içerisinde uygulama yapılması istenebilir mi? Abonelik gerekli 71
idarenin katalog ve numune üzerinden değerlendirme yapabilmesi için şartnamede bu hususun belirtilmesine gerek var mı? Abonelik gerekli 169
ihale dokümanında, numuneler üzerinden yapılan muayenelerden sonra numunenin idarece uygun bulunmaması halinde, başka bir kurum tarafından değerlendirme yapılmasını mümkün kılabilecek düzenleme yapılabilir mi? Abonelik gerekli 93
ihale komisyon üyesi olmayan kişiler, numune değerlendirmesi yapabilir mi? Abonelik gerekli 67
ihale öncesi sunulan numuneler üzerinden yapılan değerlendirmeler teklif değerlendirme aşamasında yapılması gereken numune değerlendirmesi yerine geçer mi? Abonelik gerekli 29
ihalede eksik sunulan numuneler sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 123
ihalede istenilen numuneler üzerinden değerlendirme yapılmadan ihalenin sonuçlandırılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 42
ihalede numune istenildiği takdirde, numune değerlendirilmesi hangi aşamada yapılır? Abonelik gerekli 288
ihalede teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunun kontrolü hangi aşamada yapılır? Abonelik gerekli 108
ihalede teklif edilen ürünün numunesinin teknik şartname ile uyumsuzluğunun önemli bir etken olmaması gerekçesiyle isteklinin teklifinin kabul edilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 125
ihalede yeterlik kriteri olarak numunelere uygunluğunu belirten herhangi bir belge istenilmemesine rağmen, numunelere ait bir belge sunulmaması nedeniyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuat uygun mudur? Abonelik gerekli 37
istekliler tarafından idarelere sunulan numuneleri, Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi var mıdır? Abonelik gerekli 110
isteklilerin numuneleri, idarece nasıl teslim alınmalıdır? Abonelik gerekli 82
isteklilerin sunduğu numunelerin, teknik şartnamelerin hangi maddelerine göre uygun olup olmadıkları idarelerce ayrıntılı belirtilmeli midir? Abonelik gerekli 78
isteklinin sunmuş olduğu numuneyle ilgili ihale komisyonunca herhangi bir değerlendirme yapılmadan, ihaleden önce tutulan bir tutanağa istinaden isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 26
Mal alım ihalelerinde isteklilerden teklif edilen ürünler için numune ve katalog istenilmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 59
Mal alım ihalelerinde numune veya katalog yeterlik kriteri olarak istenebilir mi? Abonelik gerekli 79
Mal alım ihalelerinde teklif ile birlikte numune istenebilir mi? Abonelik gerekli 44
Mal alımlarında herhangi bir akademik kuruluştan alınan görüş doğrultusunda karar verilebilir mi? Abonelik gerekli 36
Mal alımlarında, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında numune değerlendirmesi yapılmasının öngörülmesi halinde idarece hangi işlemin yapılması gerekmektedir? Abonelik gerekli 14
Mal alımı ihalelerinde, teklif edilen ürünlere ait teknik şartnameye cevaplar ve ürüne ait kataloglarla beraber numune de istenilebilir mi? Abonelik gerekli 8
Muayene ve kabul aşamasında, alınan ürünün ihale dokümanına uygun olmaması halinde ilgili istekli hakkında herhangi bir cezai müeyyide uygulanır mı? Abonelik gerekli 48
Numune değerlendirme işlemleri, ihale komisyonu dışında başka komisyonlarca veya kişilerce yapılabilir mi? Abonelik gerekli 28
Numune değerlendirmesinin belgeye dayalı olarak yapılması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 67
Numune istenilen ihalede, numunenin nasıl değerlendirileceğinin ihale dokümanında belirtilmemesi mevzuata aykırı mıdır? Abonelik gerekli 81
Numune teslim tutanağında isteklilerin imzasının olması gerekir mi? Abonelik gerekli 62
Numuneler ihaleden sonra tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 92
Numuneler, hangi aşamada idareye sunulmalıdır? Abonelik gerekli 157
Numunelerin değerlendirilmesine ilişkin yapılan iş ve işlemlerin tutanağa bağlanması gerekir mi? Abonelik gerekli 38
Numunelerin hangi esas ve usullere göre değerlendirileceği şartnameye yazılmalı mı? Abonelik gerekli 121
Numunelerin ihale tarihinden bir gün önce idareye teslim edilmesi gerektiğine ilişkin düzenleme yapılabilir mi? Abonelik gerekli 114
Numunelerin zamanında sunulmadığı gerekçesiyle, teklif zarfı açılmadan teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi? Abonelik gerekli 67
Numunelerin, isteklilerin huzurunda değerlendirilmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 99
Numunenin değerlendirilmesindeki asıl amaç nedir? Abonelik gerekli 80
Numunenin ihalede sunulması gerektiği halde, ihaleyi takip eden 3. gün sonuna kadar da verilebileceğine dair yapıla düzenleme mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 44
Teklif edilen ürüne yönelik dokümanların ve teknik şartnameye uygunluk belgesinin, ilan ve idari şartnamede teklif ile birlikte sunulmasına yönelik bir düzenleme yapılmadığı durumda, teklif edilen ürünlerin uygunluğu nasıl test edilir? Abonelik gerekli 72
Teklif edilen ürünlere ilişkin katalog vb. belgelerin CD ortamında ihalede sunulması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 71
Teklif edilen ürünün demosu, sadece ihale üzerine kalan istekli için mi yoksa ihaleye katılan tüm istekliler için mi yapılır? Abonelik gerekli 34
Teklif ile birlikte idareye sunulmayan fakat teklif edilen ürünün kendi internet sitesinden ürünün teknik şartnameye uygunluğunun idare tarafından kontrolünün yapılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 64
Teklifler değerlendirilirken katalogların teknik şartnameyi tam cevap verip vermediği anlaşılamadığı durumda ne yapılmalıdır? Abonelik gerekli 66
Teknik şartnameye uygun olmadığı numune değerlendirmesi sonucunda tespit edilen malzemelerin, muayene-kabul aşamasında ürünler üzerinde tekrar inceleme yapılacağı gerekçesiyle kabul edilmesi mümkün müdür? Abonelik gerekli 75
Yapım ihalelerinde, tekliflerin verilmesi aşamasında numune istenebilir mi? Abonelik gerekli 111
Şikayet başvurusuna eklenen numunelerin teklif değerlendirmesine esas alınması mümkün müdür? Abonelik gerekli 43
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 45 Toplam: 45
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri