Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 9868
 - Bu Hafta (16.09-18.09): 0
 - Geçen Hafta(09.09-15.09): 5
 - Bu Ay (Eylül): 11
 - Geçen Ay (Ağustos): 25
Kategori: 153
Haberler: 464
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

11 misafir ve 6 abone bağlı
Abone Sayısı: 7801
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 7,93
  - Bronz (3 ay): % 2,20
  - Gümüş (6 ay): % 2,64
  - Altın (12 ay): % 27,75
  - Kamu Altın (12 ay): % 59,47
Ziyaretçi Sayısı: 6.704.116
Diğer
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
3 Vardiya çalışma yapan işyeri ile ilgili kapasite raporu sunan isteklinin bunu ispat etmek için için ne yapmalıdır? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 11
Açık ihale usulü ile yapılan ihalede, teklif veren isteklilerin yetkili kişilerinin ilk oturumda bulunma şartı var mıdır? Abonelik gerekli 156
Adi ortaklık olan bir şirketin Limited şirkete dönüşmesi, bir şirketin başka şirket türüne dönüşmesi niteliğinde midir? Abonelik gerekli 30
Anonim şirketlerde hisse devrinin gerçekleştiği tarih, hangi işlemden sonra başlar? Abonelik gerekli 79
Anonim şirketlerde hisse devrinin ticaret siciline tescili ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilanının yapılması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 79
Aynı ihaleye giren iki farklı şirketin ortaklarının baba ve oğlu olması ihaleden elenme nedeni olur mu? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 84
Aynı iş için yapılan iki farklı ihalenin idareye yüklediği aylık maliyetlerin karşılaştırılmasını engelleyen bir hüküm var mıdır? Abonelik gerekli 22
Bağ-Kur sigortası kapsamında olmak sigortalının hizmet akdine dayalı olarak çalışmasına engel teşkil eder mi? Abonelik gerekli 28
Belediye seçimlerinin yapıldığı yıl içinde sözleşmenin süresi, belediye seçimlerinin 6. ayını geçecek şekilde yıl sonuna kadar olabilir mi? Abonelik gerekli 35
Binaların güçlendirme projesinde, belirlenmiş ve sözleşmeye eklenmiş tutanak, fiyatı azaltmaya tabi tutulur mu? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 21
Bir durumun mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için hangi şartların oluşması gerekir? Abonelik gerekli 32
Bir işletmenin türünü değiştirerek şirkete dönüşmesi, bir şirketin başka şirket türüne dönüştüğü anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 36
Bir şirketin devir işleminden bahsedebilmek için hangi koşulların oluşması gerekir? Abonelik gerekli 74
Bir şirketin hukuki şekli değiştiğinde yeni türe dönüştürülen şirket eskisinin devamı olarak kabul edilir mi? Abonelik gerekli 36
Birden fazla olan başvuru mektubunun ilk sayfasının ihaleye giren şirket tarafından imzalanmaması başvurunun değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur? Abonelik gerekli 33
Birim fiyatı oluşturulmuş imalatın fiyatlarına itiraz olması halinde yeni fiyat oluşturulmasına gerek var mıdır? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 37
Borçlar kanunu hükümleri, ihalede hangi aşamada uygulanır? Abonelik gerekli 68
Bütçe yılı içinde kullanılmayan ödenekler yıl sonunda devredilir mi? Abonelik gerekli 48
Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin kararları idareler tarafından kaç gün içinde tesis edilmelidir? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 69
Devralma yoluyla oluşan birleşmede, devralınan şirketteki ortaklık hisseleri aynı oranda devralan şirkete ait hisseleri ifade eder mi? Abonelik gerekli 79
Doğalgaz, elektrik ve su giderleri için idarece ihale dokümanında herhangi bir düzenleme yapılması gerekir mi? Abonelik gerekli 52
Elektronik haberleşme kanununda,haberleşme sistem ve şebekelerinin, ancak ilgili kanunda tanımı yapılan işletmeciler tarafından kurulabileceği hükmü, bu işle ilgili ihaleye diğer isteklilerin girmesine engel midir? Abonelik gerekli 30
Faks çıktısı olarak sunulan belgeler kabul edilir mi? Abonelik gerekli 221
Firma ortaklarının değişmesi nedeniyle temsil yetkisi sona erer mi? Abonelik gerekli 54
Firmanın, projesini çizerek ihale öncesi idareden onay alınacağı ve onaylı projenin ihale dosyasına konulacağına dair dokümanda düzenleme yapılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 19
Gelir getiren alımlar, Kamu İhale Kanunu ile yapılabilir mi? Abonelik gerekli 43
Götürü bedel işlerde, "yıllık malzeme yetersiz kaldığında yüklenici tarafından tamamlanacak, idareden bunun karşılığı bedel talep edilmeyecektir" şeklindeki düzenleme ile ilgili karar Abonelik gerekli 64
Hangi durumda ihaleye giren isteklilerin belgeleri, aynı ihaleye giren diğer istekliler tarafından görülebilir? Abonelik gerekli 135
Hangi durumlarda idarenin tazmin hakkı oluşur? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 88
Hangi durumlarda intertten alınan belgeler geçerli olur? Abonelik gerekli 72
Hangi işlerde yükleniciden bitmiş işin uygulama projesi istenilebilir? Abonelik gerekli 21
Hangi kurumlar ihalelerini 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapmak zorundadır? Abonelik gerekli 11
Hizmet işlerinde kontrol teşkilatının iş kapsamında çalıştırılan personelin ücretlerinin ödenip ödenmediğini denetleme yükümlülüğü var mı? Abonelik gerekli 72
Hizmetinin yapılmasından kaynaklanan kusurlar nedeniyle doğacak zararların idarece karşılanması zorunlu mudur? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 71
icra takibinin başlamış olması, isteklinin ihaleye girmesine engel midir? Abonelik gerekli 66
idare ile herhangi bir idari bağı olmayan bir hukuk bürosundan idarece görüş alınabilir mi? Abonelik gerekli 96
idare tarafından isteklilerden bedelsiz ürün talep etmek mümkün müdür? Abonelik gerekli 73
idarece yükleniciye verilen demirbaşların bakım ve onarımının yüklenici tarafından yapılması talep edilebilir mi? Abonelik gerekli 56
idareler alım yapacakları mal veya hizmetin teknik kriterlerini belirlemede takdir yetkisine sahip midir? Abonelik gerekli 6
idareler ihale ile avukatlık hizmeti satın alabilir mi? [Sayıştay Temyiz Kurulu] (Sayıştay Kararı) Abonelik gerekli 116
idareler kanunlara ve hukuka aykırı bir yaptıkları bir işlemi geri alabilir mi? Abonelik gerekli 41
idareler verdiği kararın veya yaptığı işlemin hatalı olduğunu sonradan farkettiğinde, işlemi geri alabilir mi? Abonelik gerekli 82
idareler, ihalelerde hangi hususlara dikkat etmelidir? Abonelik gerekli 54
idareler, ihalelerde isteklilerin belgelerini incelerken tüzel veya gerçek kişilerden görüş isteyebilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 96
idareler, ihaleye çıkabilmek için öncelikle hangi şartları sağlaması gerekmektedir? Abonelik gerekli 14
idarelerce, şartname ile belirlenen iş konusu, "bir sonraki ihale işlemi sonuçlandırılıncaya kadar aynı şartlarla ve aynı yüklenici tarafından yürütülecektir" şeklinde bir düzenleme yapılabilir mi? Abonelik gerekli 80
idarelere ihalelerde verilen yetkinin sınırı nedir? Abonelik gerekli 25
idarelerin kendileri, süre uzatımı için mucbir sebep belirleyebilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 124
idarelerin kurdukları veya ortak oldukları şirketler, söz konusu idare tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılabilir mi? Abonelik gerekli 27
idarenin, "çalıştırılmasını istemediği personeli yükleniciye bildirerek değiştirilmesini talep edebilir" şeklinde şartnamede belirttiği düzenleme mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 100
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 4 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 197
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri