Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.322 Karar
 - Bu Hafta (03.08-03.08): 0
 - Geçen Hafta(27.07-02.08): 6
 - Bu Ay (Ağustos): 0
 - Geçen Ay (Temmuz): 23
Kategori: 155
Haberler: 485
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

32 misafir ve 16 abone bağlı
Abone Sayısı: 8011
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 6,45
  - Bronz (3 ay): % 2,30
  - Gümüş (6 ay): % 1,38
  - Altın (12 ay): % 30,41
  - Kamu Altın (12 ay): % 59,45
Ziyaretçi Sayısı: 5.287.554
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Açıklanması istenmeyen bir analiz girdisinden dolayı bu girdi için miktar ya da oran belirtilmemişse isteklilerin bir bedel açıklama yükümlülüğü var mı? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 77
Alt analizlerdeki poz fiyatlarıyla aşırı düşük sorgulamasında düzenlenen analizlerdeki poz fiyatları arasında farklılık olması durumunda istekli ihaleden elenir mi? Abonelik gerekli 744
Anahtar teslim götürü bedel ihalelerde aşırı düşük teklif sahibi istekliler nasıl açıklama yapmalıdır? Abonelik gerekli 428
Anahtar teslim götürü bedel olarak yapılan yapım ihalesinde, aşırı düşük açıklaması ile ilgili açıklayıcı karar Abonelik gerekli 1298
Anahtar teslim götürü bedel yapım ihalelerinde aşırı düşük açıklamada, idarenin metrajları ile isteklilerin metrajlarının arasındaki fark hangi boyutta olursa elenme gerekçesi olur? Abonelik gerekli 87
Anahtar teslim götürü bedel yapım ihalelerinde teklifi aşırı düşük olan isteklilerin, sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri için analiz sunması gerekir mi? Abonelik gerekli 25
Anahtar teslim götürü olarak yapılan yapım ihalelerinin aşırı düşük açıklamalarında, sorgulamaya tabi tutulmayan iş kalemlerinin ya da iş gruplarının her biri için miktar ve birim fiyatların ayrı ayrı gösterilmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 126
Anahtar teslim yapım ihalelerinde, isteklilerce belirlenen miktarlar ile idarelerce belirlenen miktarlar arasında ne kadar farklılık olması Kurul tarafından makul karşılanmaktadır? Abonelik gerekli 137
Anahtar teslim yapım ihalelerininin aşırı düşük açıklamasında, istekliler ayrıca hangi belgeyi sunmalıdır? Abonelik gerekli 177
Anahtar teslim yapım işlerinde aşırı düşük açıklama kapsamında bazı iş kalemlerinde eksik miktar bazı iş kalemlerinde ise idare tarafından verilen miktarın üzerinde olacak şekilde miktar öngörülmesi halinde açıklama geçerli olur mu? Abonelik gerekli 63
Anahtar teslim yapım işlerinin aşırı düşük açıklama kapsamında, metraj farklılığı % 10'un üzerinde ise teklifin direkt değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 32
Anahtar teslimi götürü bedel ihalelerde, aşırı düşük açıklaması sunulurken aşağı yönde yapılan düzeltmeler sonucunda teklif edilen yeni birim fiyatlar kabul edilir mi? Abonelik gerekli 187
Anahtar teslimi götürü bedel ihalelerde, aşırı düşük teklif açıklama kapsamında, kâr öngörülmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 171
Anahtar teslimi götürü bedel ihalelerde, istekliler tarafından hesaplanan iş miktarları ile idare tarafından belirlenen miktarların farklılık arz etmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 425
Anahtar teslimi götürü bedel ihalelerde, yapılacak işle ilgili idarenin metrajları ile isteklilerin metrajları arasında kabul edilemeyecek kadar farkın olması ile ilgili miktar bilgilerinin olduğu karar Abonelik gerekli 398
Anahtar teslimi götürü bedel işlerde teklifi aşırı düşük olan isteklilerin, hesap cetveli ile analiz formatına uygun analizleri sunmaları zorunlu mudur? Abonelik gerekli 28
Anahtar teslimi götürü bedel olarak yapılan yapım ihalelerinde, idarece hazırlanan metrajlar ile teklifler arasında oluşan farklılıklar kabul edilebilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 139
Anahtar teslimi götürü bedel olarak yapılan yapım ihalesinde, aşırı düşük açıklamasına konu olan iş kalemlerine ait metrajların belirtilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 234
Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde açıklama istenmeyen iş kalemleri için teklif edilen fiyatları tevsik edecek herhangi bir açıklama yapma zorunluluğu var mıdır? Abonelik gerekli 74
Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan yapım ihalelerinde aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında istekli tarafından her bir iş kalemi için miktar ve birim fiyatların ayrı ayrı gösterilmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 11
Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilen yapım ihalelerinde, idarece yaklaşık maliyete esas alınan metrajlarla, isteklilerin aşırı düşük sorgulamalarında yaptığı açıklamalardaki metrajlarının birebir örtüşmesi zorunlu mudur? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 115
Anahtar teslimi götürü bedel yapım ihalelerinde isteklilerce aşırı düşük aşamasında yapılan açıklamalarda ne kadarlık metraj farkı makul karşılanmaktadır? Abonelik gerekli 111
Anahtar teslimi götürü bedel yapım işlerinin aşırı düşük açıklamasında isteklilerden hangi belgeler istenir? Abonelik gerekli 267
Anahtar teslimi götürü ihalelerde istekli tarafından sunulacak hesap cetvelinde, sorgulamaya tabi tutulmayan iş kalemlerinin her biri için miktar ve birim fiyatların ayrı ayrı gösterilmesi zorunlu mu? Abonelik gerekli 38
Anahtar teslimi götürü yapım ihalelerinin aşırı düşük açıklamalarında imalat miktarlarının bazı iş kalemlerinin fazla hesaplanması, bazılarının eşit hesaplanması diğerlerinin ise eksik hesaplanması normal bir durum mudur? Abonelik gerekli 41
Analizdeki girdi miktarıyla rayicin çarpımı sonucu bulunan tutarın virgülden sonraki kısımları iki haneye yuvarlanarak yazılabilir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 24
Aynı imalata farklı fiyat öngörülmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 188
Aşırı düşük açıklama kapsamında idareye sunulan analizlerin isteklinin mali müşaviri tarafından onaylı olması gerekir mi? Abonelik gerekli 136
Aşırı düşük açıklamasında hiçbir analize yer verilmemesi, mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 432
Aşırı düşük bulunan isteklilerce açıklama istenilen analizlerde işçilik gideri tutarları analiz toplamının % 3'üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenebilir mi? Abonelik gerekli 217
Aşırı düşük sorgulamada, analizlerdeki bilgilerin hangi kamu kurum kuruluşundan alındığına dair herhangi bir liste sunulmamasına rağmen hangi durumda açıklama kabul edilebilir? Abonelik gerekli 88
Aşırı düşük sorgulamada, nakliye mesafelerinin nasıl hesaplandığının nasıl açıklanması gerekmektedir? Abonelik gerekli 95
Aşırı düşük sorgulaması kapsamında, proforma faturada belirtilen fiyatın analize daha az olarak yansıtılması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 329
Aşırı düşük sorgulamasında inşaat imalatı niteliğindeki bir iş kaleminin sırf tesisat analizleri altında ayrıntılandırıldığı gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 141
Aşırı düşük sorgulamasında müteahhit kârı ve genel giderleri, all risk sigorta giderleri, şantiye giderleri vb. ilişkin açıklamaların incelemeye tabi tutulması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 313
Aşırı düşük teklif açıklamaları yapan isteklilerin, açıklamalarında analiz girdilerine yönelik öngördükleri bedeli, virgülden sonra iki haneye yuvarlamaları zorunlu mudur? Abonelik gerekli 48
Aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesine ilişkin ilk yazıda analiz girdileri belirtilmemiş olması durumunda, idarece nasıl bir işlem yapılmalıdır? Abonelik gerekli 177
Aşırı düşük teklif sorgulaması aşamasında, yapım işlerindeki açıklama istenilecek iş kalemleri listesi ile ilgili olarak istekliler, idareden açıklama talebinde bulunabilir mi? Abonelik gerekli 120
Aşırı düşük teklif sınırın altında kalan isteklilerin, aşırı düşük açıklaması yapmak için sadece analizler, hesap cetveli vb belgeleri kullanarak açıklama yapmaları yeterli midir? Abonelik gerekli 756
Aşırı düşük teklifte istekli tarafından, bazı iş kalemlerine ilişkin maliyetlerin başka iş kalemleri gruplarının maliyetlerine ilişkin analizlerine yansıtıldığına dair yapılan açıklama kabul edilebilir mi? Abonelik gerekli 177
Aşırı düşük yapım ihalelerinde açıklamalar kapsamındaki analiz fiyat tutarları teklif fiyatı üzerinde olan isteklilere ait teklifler kabul edilebilir mi? Abonelik gerekli 37
Başka bir ihalede yapılan imalatlara ilişkin belgeler aşırı düşük açıklamada geçerli olur mu? Abonelik gerekli 80
Başka bir ihalede yapılan imalatlara ilişkin belgeler, aşırı düşük açıklamada kabul edilir mi? Abonelik gerekli 86
Belli istekliler usulü ile yapılan yapım ihalelerinde, aşırı düşük açıklama kapsamında sunulan belgelerin hangi beyanname döneminde olacağı ön yeterlik tarihine göre mi yoksa son yeterlik tarihine göre mi belirlenir? Abonelik gerekli 124
Bir iş kalemi için bakanlıkça belirlenen tutarın altında teklif veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı? Abonelik gerekli 185
Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan pozların fiyatlarının aşırı düşük teklif açıklamasında yükseltilmesi ve bu açıklamanın buna göre yapılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 149
Farklı bir yapım ihalesinde gerçekleştirilen işçilik miktarları, başka bir ihalenin aşırı düşük açıklamasında, gerçekleştirilmesi öngörülen işçilik miktarlarının tevsiki için kullanılabilir mi? Abonelik gerekli 82
Geçmiş yıllarda yapılmış işlere ait hakediş belgeleri, aşırı düşük açıklama kapsamında sunularsa geçerli olur mu? Abonelik gerekli 158
Hangi yapım ihalelerinde aşırı düşük sorgulama yapılması zorunludur? Abonelik gerekli 112
Hangi yapım işlerinde ihale, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırılır? Abonelik gerekli 65
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 4 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 183
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri