Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.052 Karar
 - Bu Hafta (17.02-22.02): 0
 - Geçen Hafta(10.02-16.02): 8
 - Bu Ay (Şubat): 34
 - Geçen Ay (Ocak): 33
Kategori: 153
Haberler: 475
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

18 misafir ve 8 abone bağlı
Abone Sayısı: 7906
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 7,42
  - Bronz (3 ay): % 1,31
  - Gümüş (6 ay): % 3,06
  - Altın (12 ay): % 27,51
  - Kamu Altın (12 ay): % 60,70
Ziyaretçi Sayısı: 2.623.323
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 42. maddesinde bulunan "Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır" hükmü anayasaya aykırı mıdır? (Anayasa Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 79
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 65. maddesinde bulunan "mektupla yapılan tebligatlarda mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır" hükmü anayasaya aykırı mıdır? (Anayasa Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 71
Aşırı düşük açıklaması istendiği takdirde, müddetin belirlenmesinde idarenin gün hesabında yazının tebliğ edildiği gün hesaba katılır mı? Abonelik gerekli 426
Elektronik posta veya faksla yapılan bildirimlerde, süre bu bildirimlerin yapıldığı tarihten itibaren mi yoksa postanın istekliye ulaşmasından itibaren mi başlar? Abonelik gerekli 317
iadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda, mektubun postaya verilmesinin ardından mevzuatta öngörülen süreden önce muhataba ulaşması halinde hangi tarih tebliğ tarihi sayılır? Abonelik gerekli 159
idarece istenilen aşırı düşük teklif açıklamasının posta ile yapılması durumunda, postaya verildiği tarih mi, idarenin kayıtlarına girdiği tarih mi esas alınmalıdır? Abonelik gerekli 154
idarenin istekliye cevap verme süresinin son gününün tatil gününe rastlaması, idarenin cevap verme süresinin tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzayacağı şeklinde yorumlanabilir mi? Abonelik gerekli 210
idareye yapılacak şikayet tarihinin sonuncu gününün hafta sonu olması durumunda, şikayet tarihinin sonuncu günü hangi gün olur? Abonelik gerekli 179
idareye yapılan şikayete idare, kaç gün içinde cevap vermelidir? Abonelik gerekli 325
ihale kararının ihale yetkilisince imzalandığı tarihten itibaren üçüncü gün hafta tatiline rastlarsa, hafta tatilinden sonraki ilk iş günü-dördüncü gün-karar isteklilere tebliğ edilebilir mi? Abonelik gerekli 108
ihale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günden itibaren en geç kaç gün içinde isteklilere bildirilmelidir? Abonelik gerekli 40
ihale sonucunun bildirilmesi ve imzalanması ile ilgili Kamu ihale mevzuatında öngörülen sürelere uymayan idarelerin yaptıkları işlemler mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 275
isteklilere yapılacak tebligatlarda, kaç gün içinde ve hangi kuruma itirazda bulunabileceğinin belirtilmesi zorunlu mudur? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 132
Sözleşmeye davet edilen istekliye, ilgili belgelerin idareye teslim edilmesi için kaç gün süre verilmelidir? Abonelik gerekli 55
Tebligat için bildirim yapılan isteklinin adresinde bulunmaması halinde, hangi tarih istekliye tebliğ tarihi olarak kabul edilmelidir? Abonelik gerekli 224
Tebligattan haberdar olunmuş olsa dahi, tebligat usule aykırı şekilde yapılmış olduğu durumda geçerli olur mu? Abonelik gerekli 110
Tebligatın, şirket adına idareden ihale dokümanı satın alan kişiye yapılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 51
Teklif zarfında teklif mektubunu sunmayan isteklilerin şikayet süresi, hangi tarihten itibaren başlatılmalıdır? Abonelik gerekli 116
Yeterlik kriteri olarak iş deneyim belgesi istenilmeyen ihalelerde, en düşük teklifin birden fazla istekli tarafından sunulması durumunda, isteklilerden iş deneyim belgesi istenilmesi için bir günlük süre öngörülmesi yeterli midir? Abonelik gerekli 33
Şikayet üzerine idare tarafından ihalenin iptal edilmesi neticesinde, KİK' e itirazen şikayet süresi kaç gündür? Abonelik gerekli 194
Şikayete üzerine idare tarafından verilen karar kaç gün içinde bildirilmelidir? Abonelik gerekli 35
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 21 Toplam: 21
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri