Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.272 Karar
 - Bu Hafta (25.05-26.05): 0
 - Geçen Hafta(18.05-24.05): 11
 - Bu Ay (Mayıs): 31
 - Geçen Ay (Nisan): 51
Kategori: 155
Haberler: 485
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

10 misafir ve 5 abone bağlı
Abone Sayısı: 7971
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,70
  - Bronz (3 ay): % 0,46
  - Gümüş (6 ay): % 2,31
  - Altın (12 ay): % 30,56
  - Kamu Altın (12 ay): % 62,96
Ziyaretçi Sayısı: 4.215.823
Kesin Teminat
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 34. maddesinde bulunan "idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz" hükmü anayasaya aykırı mıdır? (Anayasa Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 119
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 21. maddesinde belirtilen "Yüklenicinin, ihale sürecinde yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir" hükmü anayasaya aykırı mıdır? (Anayasa Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 84
Aşırı düşük açıklama istenmeksizin, en düşük teklif üzerinde ihale bırakılacağı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat ne kadar alınır? Abonelik gerekli 65
Eksik ve hatalı işlerin bedeli ve ceza tutarı ödenmedikçe teminat mektupları iade edilebilir mi? (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 108
Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının % kaçı oranında ek kesin teminat alınmalıdır? (Anayasa Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 43
Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle karşılanabilir mi? Abonelik gerekli 5
Hizmet işlerinde kesin teminatın süresi nasıl belirlenir? Abonelik gerekli 24
idare tarafından kesin teminatın süresiz olacağı şeklinde bir düzenleme yapılabilir mi? Abonelik gerekli 253
idarelerce kesin teminat süresi, hangi kritere göre belirlenmelidir? Abonelik gerekli 280
idarelerce, kesin teminat mektubunun süresiz istenilmesi, mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 203
ihale dokümanında; yüklenicinin son hakedişini almadan personelin yasal tazminatlarını ve haklarını vererek idare ile ilişkilerini keseceği ve bunu idareye banka dekontları, banka kayıtları ve gerekli diğer yazılı evraklarla belgeleyeceği yönündeki düzenlemenin kesin kabul işlemlerinin yapılmasına ve teminatın iadesine yönelik engel teşkil eder mi? Abonelik gerekli 61
ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda, sunulacak kesin teminatın minimum tutarı ne kadar olması gerekmektedir? Abonelik gerekli 20
ihale üzerinde kalan isteklinin teklifi sınır değerin altında ise bu durumda yüzde kaç oranında kesin teminat alınır? Abonelik gerekli 25
ihale üzerinde kalan isteklinin teklifi sınır değerin altında ise istekli sözleşme bedelinin % kaçı oranında kesin teminat vermek zorundadır? Abonelik gerekli 6
ihalenin teklifi aşırı düşük olan istekli üzerinde kalması halinde kesin teminat hangi tutar üzerinden ve yüzde kaç oranında alınır? Abonelik gerekli 55
isteklilerin kesin teminatlarının iade edilmesi hangi şarta bağlıdır? Abonelik gerekli 266
işin tasfiyesi nedeniyle talep edilen kesin teminatın iadesi mümkün müdür? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 47
Kesin teminat hangi durumlarda gelir kaydedilir? Abonelik gerekli 192
Kesin teminat hangi durumlarda yüklenicilere iade edilmez? Abonelik gerekli 228
Kesin teminat hangi şartların yerine getirilmesi durumunda iade edilebilir? Abonelik gerekli 156
Kesin teminat mektubu ne zaman ve hangi durumlarda idare tarafından iade edilebilir? Abonelik gerekli 144
Kesin teminat mektubunun süresi nasıl belirlenir? Abonelik gerekli 119
Kesin teminat mektubunun süresinin işin bitiminden itibaren en az altı ay olmasının istenilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 74
Kesin teminat mektubunun süresinin olması gerekenden daha uzun süre belirlenmiş olmasının bir mahzuru olabilir mi? Abonelik gerekli 112
Kesin teminat tutarını eksik yatıran istekli için hangi işlem yapılır? Abonelik gerekli 82
Kesin teminat ve ek kesin teminat dışında ek bir teminat istenilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 22
Kesin teminat veya varsa ek kesin teminat yükleniciye ne zaman iade edilir? Abonelik gerekli 39
Kesin teminat, hangi durumlarda yükleniciye iade edilmez? Abonelik gerekli 97
Kesin teminat, işçi ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı ve diğer işçi alacaklarını teminat altına alır mı? Abonelik gerekli 259
Kesin teminata ilişkin süre nasıl belirlenir? Abonelik gerekli 39
Kesin teminatlar hangi durumlarda iade edilmez? Abonelik gerekli 131
Kesin teminatın süresinin belirlenmemesi tekliflerin oluşturulmasını etkileyecek nitelikte bir husus mudur? Abonelik gerekli 20
Kesin teminatın süresinin işin bitiş tarihini kapsaması gerekir mi? Abonelik gerekli 175
Kesin teminatın süresiz olacağının idarece koşul olarak belirlenmesi mevzuata uygun mudur? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 161
Kıdem tazminatının ödenmemesi nedeniyle kesin teminat gelir kaydedilebilir mi? Abonelik gerekli 187
Sözleşme bedelinde meydana gelen iş artışından ek kesin teminat alınması gerekir mi? (Sayıştay Kararı) Abonelik gerekli 42
Sözleşme tasarısında kesin teminat tarihinin belirtilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 18
Sözleşme tasarısında kesin teminatın süresi belirtilmez ise bu hata idare tarafından nasıl telafi edilebilir? Abonelik gerekli 37
Sözleşme tasarısında kesin teminatın süresinin belirtilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 19
Sınır değerin altında teklif verip de ihale üzerinde kalan istekliden % kaç oranında kesin teminat alınır? Abonelik gerekli 96
Yapım işi sözleşmelerinin yürütülmesi aşamasında, hakedişten kesinti yapılmak suretiyle idare hesabında tutulan tutar teminat mektubu ile değiştirilebilir mi? Abonelik gerekli 37
Yapım işleri ve hizmet alımlarında ihale üzerine kalan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması halinde kesin teminat oranı ne kadar olur ve oran hangi rakam üzerinden hesaplanır? Abonelik gerekli 67
Yüklenici tarafından kesin teminatın verilmemesi durumunda idarece hangi müeyyide uygulanır? Abonelik gerekli 109
Yüklenicinin haklı bir sebep ileri sürmeden tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetmesi halinde, kesin teminat mektubu paraya çevrilip tahsil edilebilir mi? (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 41
Yüklenicinin kesin teminatı hangi durumlarda iade edilmez? Abonelik gerekli 168
Yüklenicinin ortak girişim olduğu sözleşmelerde, pilot ya da koordinatör ortağın iflas etmesi halinde hangi durumda kesin teminat gelir kaydedilmez? Abonelik gerekli 43
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 46 Toplam: 46
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri