Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar Yazdır E-posta
23 Haziran 2017, Cuma

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı, 23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir:

 


 

23 Haziran 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30105

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2017/10233                                                                             

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin ekli Esasların yürürlüğe konulması; anılan Bakanlığın 17/4/2017 tarihli ve 25863 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 1/5/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

1/5/2017 TARİHLİ VE 2017/10233 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi uyarınca finansmanının tamamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından karşılanarak elde edilen sonuçlardan ilgili kamu kuram ve kuruluşları ile üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ile gerçek kişilerin faydalanacağı her türlü araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında uygulanacak usul ve esasların belirlenmesidir,

(2) Bu Esaslar, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendi uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarını kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 2- (1) Bu Esaslar, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Esasların uygulanmasında;

a) Açık ihale usulü: Bütün İsteklilerin teklif verebildiği usulü,

b) Araştırma ve geliştirme: 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanımla verilen görevler konusunda yapılacak araştırma ve geliştirme faaliyetlerini.

c) Bakan; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım,

ç) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

d) Doğrudan temin: Bu Esaslarda belirtilen hallerde ihtiyaçların, Bakanlık tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü,

e) Hizmet: Bakanlık tarafından alınacak her türlü araştırma ve geliştirme hizmetini,

f) Hizmet sunucusu: Araştırma ve geliştirme hizmeti alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri,

g) İhale: Bu Esaslarda yazılı usul ve şartlarla hizmet alımının istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığım gösteren ve ihale yetkilisinin onayım müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

ğ) İhale işlem dosyası: Hizmet alımı ihalesi sürecine ait tüm bilgi ve belgelerin yer aldığı dosyayı,

h) İstekli: Hizmet alımı ihalesine teklif veren hizmet sunucusunu,

ı) Kamu hizmet sunucusu: Ulusal alanda ve münhasıran araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek amacı ile kanunlarla kurulan kurumlar ile bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine salıip eğitim-ögretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan yükseköğretim kurumlarını,

i) Ortak girişim: Hizmet alımı ihalesine katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

j) Pazarlık usulü: İhale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve Bakanlığın ihale konusu hizmetin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü,

k) Protokol: Hizmet alımlarında Bakanlık ile kamu hizmet sunucusu arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

l) Sözleşme: Hizmet alımlarında Bakanlık ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

m) Teklif: Bu Esaslara göre yapılacak ihale ile alımlarda isteklinin Bakanlığa sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge veya bilgileri,

n) Üst yönetici: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarını,

o) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 4- (1) Bakanlık, bu Esaslara göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

(2) Ödeneği bulunmayan hizmet alımı için ihaleye çıkılamaz.

(3) Bu Esaslara göre alım yapılmadan ve ihaleye çıkılmadan önce, bu hizmetin kapsamı ile niteliğini içeren üst yönetici onayının alınması zorunludur.

İKİNCİ BÖLÜM

İhale Süreci ve Alım

İhale komisyonlarının oluşumu

MADDE 5- (1) İhale yetkilisi; biri başkan, ikisi ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dâhil olmak üzere görevlendirir.

(2) Bakanlıkta ihaleyi yapacak yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, diğer kurum ve kuruluşlardan komisyona üye alınabilir.

(3) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilan veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

(4) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararlan çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararma yazmak ve imzalamak zorundadır.

(5) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları, görev ve unvanları belirtilerek imzalanır.

İhale yetkilisi

MADDE 6- (1) İhale yetkilisi, Bakanlığın ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak, yetki devri yapılmış görevlileridir.

Yaklaşık maliyet

MADDE 7- (1) Hizmet alımının ihalesi yapılmadan önce Bakanlık tarafından, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

(2) Sınaî ve teknolojik zorunlulukların gerektirdiği haller ile yabancı ülkelerden yapılacak alımlar ihale yetkilisinin onayı alınmak suretiyle yaklaşık maliyet tespit edilmeden gerçekleştirilebilir.

İhaleye katılımda yeterlik kuralları

MADDE 8- (1) İhaleye katılacak isteklilerden yeterliliğe ilişkin olarak aşağıdaki belgeler istenebilir:

a) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler.

b)  İsteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler.

c) İsteklinin, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler.

(2) İhale dışı bırakılacak isteklilerle ilgili olarak 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

Ortak girişimler

MADDE 9- (1) Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla İlgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. îş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak Bakanlık, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtir. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsildi sorumlu oldukları, konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmım taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir.

Alt yükleniciler

MADDE 10- (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Bakanlığın onayına sunmaları istenebilir, Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

MADDE 11- (1) Bakanlığın gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen yazıyla duyurulur. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızm isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Bakanlıktan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Hizmet alımı ihalelerinde usul

MADDE 12- (1) Bu Esaslara göre hizmet alımları; açık ihale usulü ve pazarlık usulüyle gerçekleştirilir.

Açık ihale usulü

MADDE 13- (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Bu usule göre yapılan ihalelerde ihale ilanları, bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanınarak, yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (a) bendinde belirlenen ve her yıl aynı Kanunun 61 nci maddesi uyarınca güncellenen parasal limitin üç katını aşan ihalelerde ihale tarihinden en az ondört gün önce Kamu İhale Bülteninde en az bir kez yayımlanmak suretiyle ilan edilerek duyurulur.

Pazarlık usulü

MADDE 14- (1) Pazarlık usulü, bu Esaslar çerçevesinde doğrudan temin yönteminin parasal sınırının üstünde ve her yıl en geç Ocak ayı sonuna kadar 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (a) bendinde belirlenen ve her yıl aynı Kanunun 67 nci maddesi uyarınca güncellenen parasal limitin üç katma kadar yapılacak hizmet alımları için kullanılır.

(2) Bu usul, işin nitelik ve gereğine göre Bakanlık tarafından isteklilerden yazılı teklif almak ve bedel üzerinde pazarlık yaparak anlaşmak suretiyle yapılır. İhalenin yapılışı, teklifler ve üzerine ihale bırakılanın tercih nedenleri komisyon kararında gösterilir.

(3) Bu usule göre yapılacak hizmet alımı ihalelerinde, Bakanlık ilan yapıp yapmamakta serbesttir. İlan yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale ilam ihale tarihinden en az on gün önce Kamu İhale Bülteninde yayımlanır.

(4) İlan yapılmaması durumunda ihale tarihinden en az beş gün önce ve en az üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini ihale saatinden önce Bakanlığa vermeleri istenir.

Doğrudan temin

MADDE 15- (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve geçici teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:

a)  İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

b)  Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.

c)  Her yıl en geç Ocak ayı sonuna kadar 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (a) bendinde belirlenen ve her yıl aynı Kanunun 67 nci maddesi uyarınca güncellenen parasal limiti aşmayan alımlar.

ç) Açık ihale veya pazarlık usulü ile yapılan ihalede hiç ya da geçerli teklif çıkmaması,

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 8 inci maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada Fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

(3) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda sözleşme yapılması zorunlu olup, sözleşme bedelinin % 6'sı oranında kesin teminat alınıp alınmamasında Bakanlık yetkilidir.

Doğrudan temin limitinin artırılması

MADDE 16- (1) Bu Esaslar çerçevesinde doğrudan temin yöntemiyle yapılacak hizmet alımları için uygulanacak, 15 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirlenen parasal limiti bir katma kadar artırmaya Bakan yetkilidir.

İhale dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar

MADDE 17- (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler, teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur,

(2) İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

a)   İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı,

b) Bakanlığın adı, adresi, telefon ve faks numarası.

c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği. ç) İsteklilere talimatlar.

d) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.

e) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri. i) Tekliflerin geçerlilik süresi.

g) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dâhil olacağı.

ğ) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Esaslarda belirtilen usul ve esaslar,

h) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken ve bu Esaslarda belirtilen usul ve esaslar.

ı) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

i) Teklif ve sözleşme türü.

j) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar.

k) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde Bakanlığın serbest olduğu.

l) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin İptal edilmesinde Bakanlığın serbest olduğu.

m) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar.

n) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.

o) Süre verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.

ö) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

p) Sigorta sorumluluğuna ilişkin şartlar.

r) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

s) Anlaşmazlıkların çözümü.

İhale dokümanının verilmesi

MADDE 18- (1) İhale dokümanı Bakanlıkta bedelsiz görülebilir. Ancak, ihaleye katılmak isteyen isteklilerin, bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde Bakanlık tarafından tespit edilir.

İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

MADDE 19- (1) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve hizmet alımı yeniden aynı şekilde ilan olunur,

(2) İlan yapıldıktan veya ihaleye çıkıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Bakanlık tarafından tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az üç iş günü öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanını satın alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı sağlanır.

(3) Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden üç gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanını satın alan bütün isteklilere son teklif verme gününden önce bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.

İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar

MADDE 20- (1) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez, İhale ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

a)   Bakanlığın adı, adresi, telefon ve faks numarası.

b)  İşin adı, niteliği, türü, miktarı.

c)   Hizmetin yapılacağı yer.

ç) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi.

d)  İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

e)   Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

f)  İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.

g)   İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı. ğ) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği. h) Teklif ve sözleşme türü.

ı) Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği.

i) Tekliflerin geçerlilik süresi.

j) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.

İlanın uygun olmaması

MADDE 21- (1) 13 üncü, 14 üncü ve 20 nci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir, Bu durumda, ilan bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale yapılamaz.

(2) 13 üncü ve 14 üncü maddelerde belirtilen ve Bakanlık tarafından yapılması öngörülen ilanın yapılmaması veya ilan sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilanlarda 20 nci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, İlanın yayımlanmasını takip eden beş gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilam yapılmak suretiyle ihale gerçekleştirilebilir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

MADDE 22- (1) Teklif mektubu, geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler zarfa konulur. Teklifler istekliler tarafından ad-soyad/ticaret unvanı belirtilmek suretiyle imzalanır. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligat adresi, Bakanlığın adı ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir.

(2) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması zorunludur.

(3)  Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Bakanlığa verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar Bakanlığa ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin almış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

(4)  Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

Tekliflerin geçerlilik süresi

MADDE 23- (1) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. Bakanlık tarafından ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek kaydıyla en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

Teminat olarak kabul edilecek değerler

MADDE 24- (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıdaki şekildedir.

a)   Tedavüldeki Türk parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

(2) İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

(3) Teminat mektupları ihale komisyonlarınca teslim alınır. Tedavüldeki Türk parasının Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırılması zorunludur.

(4) İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

(5) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

(6) Her ne suretle olursa olsun, Bakanlık tarafından alman teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Teminat mektupları

MADDE 25- (1) 23 üncü maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle Bakanlık tarafından belirlenir.

Tekliflerin alınması ve açılması

MADDE 26- (1) İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. Bu çerçevede, ihale komisyonu tarafından teklif zarflarının incelenmesinin ardından, teklif zarfları açılmadan önce yaklaşık maliyet isteklilere açıklanır.

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatların usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler bir tutanakla tespit edilir, İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin olarak hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilemez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez veya tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 27- (1) İhale komisyonunun talebi üzerine Bakanlık, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere, net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarım isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve yapılamaz.

(2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 26 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde Bakanlık tarafından belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(3) İhale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yeterliği tespit edilen isteklilerle, bedel üzerinde görüşmeler yapılır. İlk fiyat tekliflerim aşmamak üzere isteklilerden ihale kararma esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

MADDE 28- (1) İhale komisyonu kararı üzerine Bakanlık, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. Bakanlık bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, Bakanlık isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

MADDE 29- (1) 26 ncı ve 27 nci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

(2)   Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda; maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik ile teknolojik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerler olarak ifade edilmesi zorunludur. Parasal değerler olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için ihale dokümanında nispi ağırlıklar belirlenir.

(3) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği, ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

(4) Yeterlik kriterleri için öngörülen belgeler fiyat dışı unsur olarak belirlenemez.

(5) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(6) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararım onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder,

(7) İhale kararı, onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır, İhale yetkilisince onaylanmayan İhale kararları ve yeniden yapılacak işlem yazılı olarak açıklanabilir,

(8) İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce ihale üzerinde kalan isteklinin 4734 sayılı Kanunun 58 inci ve 59 uncu maddelerine göre yasaklı olup olmadığı araştırılır.

Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi

MADDE 30- (1) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere elden veya tebligat adresine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

(2)  İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

(3)  İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; bu Esaslara göre yapılan ihalelerde beş gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.

Sözleşmeye davet

MADDE 31- (1) 30 uncu maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen beş iş günü içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Bu süre içinde Bakanlık ile sözleşme yapmaktan kaçınan istekli için, bu Esasların 32 nci maddesi ile 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır.

(2)   Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

(3)   Mevzuatı gereği kesin teminat verme zorunluluğu olmayan kamu kurum ve kuruluşlarından kesin teminat alıp almamaya ihale dokümanında belirtilmek kaydıyla Bakanlık yetkilidir.

Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

MADDE 32- (1) İhale üzerinde kalan istekli 31 inci maddede belirtilen süre sonuna kadar kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

(2) Bu zorunluluğa uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda Bakanlık, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de bu Esaslarda belirtilen hükümlere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 31 inci maddede belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 30 uncu maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır.

(3) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Sözleşme yapılmasında Bakanlığın görev ve sorumluluğu

MADDE 33- (1) Bakanlık, 31 inci maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. Bakanlığın bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır.

İhalenin sözleşmeye bağlanması

MADDE 34- (1) Bu Esaslara göre yapılacak tüm alım ve ihaleler sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler Bakanlık tarafından hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanarak yürürlüğe girer. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.

(2) İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.

Avans ve teminat

MADDE 35- (1) İdari şartnamede ve sözleşmede yazılı olmak şartıyla, genel hükümlere göre isteklilere avans verilebilir.

(2) Açık ihale usulü ve pazarlık usulü ile yapılacak alımlarda, teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınması ve ihale bedelinin %6'sı oranında kesin teminat alınması zorunludur.

Sözleşme ilkeleri

MADDE 36- (1) Bu Esaslara göre düzenlenmesi gereken sözleşmelerde, ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemez. Belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

(2) Bu Esaslar kapsamında yapılan sözleşmenin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

Tip sözleşmeler

MADDE 37- (1) Bu Esaslara göre yapılacak ihalelerde kullanılacak tip sözleşmeler Kamu İhale Kurumu taralından yayımlanmış tip sözleşmeler esas alınmak üzere, Bakanlık tarafından düzenlenir.

Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar

MADDE 38- (1) Bu Esaslara göre düzenlenecek sözleşmelerde, ihale konusu işin özelliğine ve gereğine göre aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

a) Hizmetin tanımı.

b) Bakanlığın adı ve adresi.

c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi. ç) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları.

d) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi.

e) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartlan ve miktarı.

f)  Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dâhil
olacağı.

g) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

ğ) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.

h) Hizmetin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.

ı) Gecikme halinde alınacak cezalar.

i) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartlan, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler,

j) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

k) Sözleşmede değişiklik yapılma şartlan.

l) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.

m) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları.

n) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.

o) Anlaşmazlıkların çözümü.

Denetim, muayene ve kabul işlemleri

MADDE 39- (1) Teslim edilen hizmetin muayene ve kabul işlemleri, 19/12/2002 tarihli ve 24968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğine göre yapılır. Doğrudan temin yöntemiyle yapılacak alımlarda da, ihale yetkilisinin onayı alınmak kaydıyla, Bakanlık personeli arasından bir veya daha fazla kişi görevlendirilerek denetim, muayene ve kabul işlemleri yapılabilir,

(2) Sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre hizmetin yapılıp yapılmadığı hususunda ihale yetkilisi veya uygun göreceği personel tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetleme yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kamu Hizmet Sunucusundan Protokol ile Alım

Protokol ile alım

MADDE 40- (1) Kamu hizmet sunucularından yapılacak araştırma ve geliştirme hizmeti alımları Bakanlık ile kamu hizmet sunucusu arasında düzenlenecek protokolle gerçekleştirilir.

Protokol düzenlenmesi

MADDE 41- (1) Her bir hizmet alımı için ayrı ayrı protokol düzenlenebileceği gibi, birden fazla hizmet alımı için ortak protokol düzenlenebilir.

(2)  Protokol karşılıklı mutabakat sonucu hazırlanır ve taraf olan birimlerin harcama yetkilileri taralından imzalanır.

(3)  Hizmete ilişkin hususlar, her alım konusunun özelliğine göre Bakanlık tarafından protokolde belirlenir.

(4)  Protokolün feshine ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin hükümler protokolde belirlenir.

Faturalandırma ve ödemeler

MADDE 42- (1) Alınan hizmetlerin bedeli, protokolde belirlenen fiyatlar üzerinden hizmeti satan kamu hizmet sunucusu tarafından düzenlenecek fatura ya da fatura yerine geçen belge karşılığında, Bakanlık tarafından ödenir. Faturanın düzenleme ve ödeme süresi protokolde belirlenir.

Teminat, sözleşme ve avans

MADDE 43- (1) 40 inci madde kapsamında alınacak hizmetler için geçici ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

(2) 40 ıncı madde kapsamında alınacak hizmetler için bu Esaslarda belirtilen sözleşme hükümleri uygulanmaz.

(3) Protokolde belirtilmesi halinde ilgili mali yılın sonunu geçmemek üzere avans verilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdareye şikâyet başvurusu

MADDE 44- (1) Bu Esaslara göre yapılan ihalelerde, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden istekliler 30 uncu madde uyarınca ihale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren 5 gün içinde Bakanlığa şikâyet başvurusunda bulunabilirler. Başvuru üzerine Bakanlık 10 gün içinde şikâyeti sonuçlandırarak başvuru sahibine kararını bildirir. Bakanlıkça şikâyet üzerine alman karara karşı Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulamaz.

Yasak ve sorumluluklar

MADDE 45- (1) Bu Esasların uygulanmasına ait ceza ve ihalelerden yasaklama ile ilgili hususlarda 4734 sayılı Kanun ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uygulanır.

Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler

MADDE 46- (1) Bu Esaslara göre yapılacak ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması yönünde Bakanlık tarafından ihale dokümanına hüküm konulabilir.

Mücbir sebep

MADDE 47- (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir.

a)   Doğal afet.

b)  Kanuni grev.

c)   Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenmiş/belirlenecek diğer haller.
(2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlarda dâhil olmak üzere,

Bakanlık tarafından yukarıda belirlenen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin Bakanlığa yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 48- (1) Bu Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde, bu Esaslara aykırı olmamak şartıyla ve mahiyetine uygun düşmek kaydıyla, 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile bu kanunlara ilişkin ikincil mevzuatın ilgili hükümleri kıyasen uygulanır.

Tebligat

MADDE 49- (1) Bu Esaslara göre yapılacak tebligat hakkında 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 50- (1) Sayıştayın görüşü alman bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 51- (1) Bu Esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 
< Önceki   Sonraki >
[ Geri ] [ Yukarı ]

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 9971
 - Bu Hafta (09.12-12.12): 0
 - Geçen Hafta(02.12-08.12): 14
 - Bu Ay (Aralık): 19
 - Geçen Ay (Kasım): 38
Kategori: 153
Haberler: 471
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

53 misafir ve 17 abone bağlı
Abone Sayısı: 7855
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 6,06
  - Bronz (3 ay): % 1,30
  - Gümüş (6 ay): % 3,03
  - Altın (12 ay): % 27,71
  - Kamu Altın (12 ay): % 61,90
Ziyaretçi Sayısı: 7.805.408
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri
Bu Sayfayı Paylaş X

"Bilginin Kısa Yolu.."