Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama
Çöp toplama ve temizlik ihalesinde, ilaçlama ve bina temizliği işinden elde edilen iş deneyim belgeleri kabul edilir mi? 0
Yazdır E-posta

     Bu karar, mevzuat değişikliği nedeniyle geçerliğini yitirmiştir.
     Güncel kararlar için tıklayınız..
 

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2011/009

Gündem No : 98

Karar Tarihi : 31.01.2011

Karar No : 2011/UH.II-549

Şikayetçi:

Akçev Çevre Yönetim İnş. Tem. Nak. Otomasyon Hiz. Ltd. Şti. - AÇS Atıklar Çözüm San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Estonçamlıevler Karaman Çiftliği Yolu Fıstıkçam A 3 Blok D:8 Ataşehir/İSTANBUL

İhaleyi yapan idare:

Altınoluk Belediye Başkanlığı, Küçüksu Mah. Mimar Sinan Cad. No:1 Altınoluk Edremit/BALIKESİR

Başvuru tarih ve sayısı:

30.12.2010 / 56086

Başvuruya konu ihale:

2010/542222 İhale Kayıt Numaralı "2011 Yılı Altınoluk Belediyesi Sınırları Dahilinde Çöplerin Toplanması, Taşınması ve Temizlik Hizmeti Alımı" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.01.2011 tarih ve B.07.6.KİK.0.07.00.00-101.04-.H.[42.37].(0224)./2011-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Altınoluk Belediye Başkanlığı tarafından 31.12.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2011 Yılı Altınoluk Belediyesi Sınırları Dahilinde Çöplerin Toplanması, Taşınması ve Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Akçev Çevre Yönetim İnş. Tem. Nak. Otomasyon Hiz. Ltd. Şti.- AÇS Atıklar Çözüm San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 21.12.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.12.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 30.12.2010 tarih ve 56086 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.12.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin; “vakumlu yol süpürme aracının kendi malı olduğu hususunun noter tespit tutanağı, yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilmediği, söz konusu aracın teknik şartnamenin 5.7 nci maddesinde belirtilen kapasite standartlarını taşımadığı, teklif dosyası kapsamında sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesinin geçersiz olduğu, nitekim 2008/53214 İKN’li iş deneyim belgesine konusu işin ihale ilanında işin bir kısmının ya da tamamının alt yüklenicilere yaptırılamayacağının belirtildiği” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa vakumlu yol süpürme aracının kendi malı olduğu hususunun araç ruhsatı ile tevsik edildiği, alt yüklenici iş bitirme belgelerine ilişkin olarak ise idarece belgeyi düzenleyen merci olan Kartepe Belediye Başkanlığı’ndan bilgi istenildiği, ancak Kartepe Belediye Başkanlığı’nın cevap yazısı beklenilmeden kesinleşen ihale kararının alındığı, idarece yapılan değerlendirmenin mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Başvuruya konu ihaleye ait idari şartnamenin 2.a maddesinde, ihale konusu işin adının;“2011 yılı Altınoluk Belediyesi Sınırları Dahilinde Çöplerin Toplanması, Taşınması ve Temizlik Hizmet Alımı” olarak belirtildiği, işin fiziki miktarı ve türünün 2.b maddesinde;“2011 yılı içerisinde Altınoluk Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bulunan mahallelerde çöplerin toplanması, taşınması, yol, cadde ve meydanların el ve süpürge makinası ile süpürülmesi, pazar yerlerinin temizliği, kamu ve özel sektöre ait sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde Tıbbi Atık Aracı ile Toplanması, Taşınması, Çöp Konteynırlarının Yıkama ve Dezenfekte Aracı ile Yıkanması ve Dezenfekte Edilmesi Hizmet Alımı işinin 01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arasında 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günü yapılması” şeklinde belirlendiği,

Anılan şartnamenin 7.5.2 nci maddesinde yer alan düzenlemede, “yaz aylarında 3 adet 7 m3 hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, 2 adet 13 m3 hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, 1 adet vakumlu yol süpürme aracı, 1 adet tıbbi atık aracı, 1 adet açık kasa kamyon, 2 adet traktör, 1 adet konteynır yıkama aracı, 1 adet kontrol aracı”, kış aylarında “3 adet 7 m3 hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, 1 adet tıbbi atık aracı, 2 adet traktör ve 1 adet kontrol aracı”nın çalıştırılacağının belirtildiği,

Söz konusu düzenlemede, ihale konusu işin niteliği, idarenin ihtiyacının zamanında karşılanması, isteklilerin ihale konusu hizmet alanında etkin olarak faaliyette bulunduklarını gösterebilmesi gibi kriterler göz önünde bulundurularak, isteklilerin“1adet vakumlu yol süpürme aracının isteklinin kendi malı olduğu”nu belgelemesinin istenildiği, kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipmanın; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci müşavir raporu ile tevsik edileceğinin ifade edildiği,

Görülmüştür.

Ayrıca, idari şartnamenin 7.5.1 inci maddesinde, isteklilerin iş deneyimlerinin tevsiki için, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, teklif edilen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere iş deneyim belgesi sunulmasının istenildiği,

İdari şartnamenin 7.6 ncı maddesinde ise benzer iş olarak kabul edilecek işlerin;“çöp toplama, taşıma, cadde ve sokakların süpürülmesi hizmetleri” olarak belirlendiği,

Tespit edilmiştir.

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda; incelemeye konu ihaleye 3 teklif verildiği, Yayçe Tem. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin“yol süpürme aracına ilişkin sunulan ruhsatın fotokopi olduğu ve bahse konu aracın kendi malı olduğunun noter tespit tutanağı, SMMM ya da YMM raporu ile tevsik edilmediği” gerekçesiyle, başvuru sahibi Akçev Çevre Yönetim İnş. Tem. Nak. Otomasyon Hiz. Ltd. Şti. - AÇS Atıklar Çözüm San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin ise “vakumlu yol süpürme aracının kendi malı olduğu hususunun noter tespit tutanağı, yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilmediği, söz konusu aracın teknik şartnamenin 5.7 nci maddesinde belirtilen kapasite standartlarını taşımadığı, teklif dosyası kapsamında sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesinin geçersiz olduğu, nitekim 2008/53214 İKN’li iş deneyim belgesine konusu işin ihale ilanında işin bir kısmının ya da tamamının alt yüklenicilere yaptırılamayacağının belirtildiği” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri incelendiğinde, aşağıda yer verilen hususlar tespit edilmiştir:

i- İdarenin“başvuru sahibinin iş deneyiminin mevzuata uygun tevsik edilmediği”ne ilişkin değerlendirme dışı bırakma gerekçesi incelendiğinde,

Teklif dosyası kapsamında, pilot ortak Akçev Çevre Yönetim İnş. Tem. Nak. Otomasyon Hiz. Ltd. Şti.’nin iş deneyimini tevsik etmek üzere, Siirt Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenmiş, 16.07.2005 tarih ve 156 sayılı iş bitirme belgesinin sunulduğu, iş bitirme belgesine konu işin;“Üç aylık çöp, katı atık temizleme ve nakletme işi” olarak belirtildiği ve işin;“mahalle, cadde, sokak ve bulvarların süpürülmesi, yıkanması, temizlenmesi, sinekle mücadele ve haşerelere karşı ilaçlanması ile yeşil alanların sulanması, çöplerin toplanması ve nakli işi” şeklinde tanımlandığı, sözleşme tarihinin 16.01.2009, kabul tarihinin 16.04.2009 ve belge tutarının 1.064.000,00 TL olduğu görülmüştür.

İdarenin 10.12.2010 tarih ve 1824 sayılı yazısı ile belgeyi düzenleyen mercii olan Siirt Belediye Başkanlığı’ndan, “anılan iş bitirme belgesine konu işin tanımında belirtilen iş kısımlarının bedellerinin ve oransal olarak miktarları”nın bildirilmesi istenilmiştir.

Siirt Belediye Başkanlığı’nın 13.12.2010 tarih ve 322-2 sayılı cevap yazısında; söz konusu işin 16.01.2009-16.04.2009 tarihleri arasında, 1.062.000,00 TL bedelle gerçekleştirildiği ifade edilmiş ve bahse konu yazının ekinde iş deneyim belgesine konu işe ait sözleşme gönderilmiştir. Söz konusu sözleşmede işin; “Siirt Belediyesi sınırları içerisinde çöp katı atık temizleme ve nakletme işi” olarak tanımlandığı, bununla birlikte iş kalemlerinin miktarı ve/veya oranına ilişkin bir belirlemeye yer verilmediği görülmüştür.

Anılan iş deneyim belgesine konu işin kapsamında bulunan“sinekle mücadele ve haşerelere karşı ilaçlama, yeşil alanların sulanması” işleri idari şartnamenin 7.6 ncı maddesinde tanımlanan benzer iş kapsamında değerlendirilemeyeceğinden,

çöp toplama, nakletme, cadde ve sokakların süpürülmesi işine ilişkin olmayan kısımların toplam iş deneyim tutarından düşülerek değerlendirme yapılması gerekmektedir .

Bu çerçevede, idarece belgeyi düzenleyen merciden iş deneyim belgesine esas hakedişler istenilmeden değerlendirme yapılması mevzuata uygun bulunmamıştır.

Öte yandan; özel ortak AÇS Atıklar Çözüm San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin iş deneyimini tevsik etmek üzere, Kartepe Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, “Sarımeşe Belediyesi Çöp Toplama ve Genel Temizlik Hizmet Alımı” işine ilişkin düzenlenmiş alt yüklenici iş bitirme belgesini sunduğu, alt yüklenici tarafından yapılan iş kısmının adının;“Sarımeşe Belediyesi çöp toplama ve temizlik hizmeti, çöp toplama, çöp taşıma, cadde ve sokakların, pazar yerlerinin ve kamu alanlarının süpürülmesi, bina ve sair temizlik hizmetleri işi” olarak belirtildiği, alt yüklenici tarafından yapılan işin kabul tarihinin 30.09.2009 ve belge tutarının 254.500,00 TL olduğu, bununla birlikte söz konusu belgenin tarih ve sayı ihtiva etmediği tespit edilmiştir.

İdare tarafından, belgeyi düzenleyen merci olan Kartepe Belediye Başkanlığı’na yazılan 10.12.2010 tarih ve 1825 sayılı yazıda, AÇS Atıklar Çözüm San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu iş bitirme belgesinde tarih ve sayı bulunmadığı ifade edilerek, alt yüklenici olarak sorumlu olduğu işlerin parasal tutarlarını ve oranlarını gösteren belgelerin ve yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan sözleşmenin onaylı örneğinin gönderilmesinin istenildiği; Kartepe Belediye Başkanlığı’nın 11.12.2010 tarih ve 764-4236 sayılı cevap yazısında ise, bahse konu alt yüklenici iş bitirme belgesinin 14.10.2009 tarih ve 427 sayı ile düzenlendiğinin belirtildiği, ancak yazı ekinde iş bitirme belgesine konu işe ilişkin sözleşmenin gönderilmediği görülmüştür.

Bu defa, 11.01.2011 tarih ve 131 sayılı, 18.01.2011 tarih ve 226 sayılı yazılarımızla Kartepe Belediye Başkanlığı’ndan söz konusu alt yüklenici iş bitirme belgesine dayanak teşkil eden tüm bilgi ve belgelerin gönderilmesi istenilmiştir.

Kartepe Belediye Başkanlığı’nın 20.01.2011 tarih ve 285 sayılı yazısının ekinde gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde, aşağıda yer verilen hususlar tespit edilmiştir:

- 14.10.20019 tarih ve 427 sayılı “Sarımeşe Belediyesi Çöp Toplama ve Genel Temizlik Hizmet Alımı” işine ilişkin alt yükleniciiş bitirme belgesinde, esas işin sözleşme tarihinin 28.08.2008, esas işin toplam sözleşme tutarının 283.010,00 TL, alt yüklenicinin yüklenici ile yaptığı sözleşmenin tarihinin 13.09.2008, alt yüklenicinin yüklenici ile yaptığı sözleşmenin bedelinin 254.500,00 TL, alt yüklenici tarafından yapılan işin kabul tarihinin 30.09.2009 ve belge tutarının 254.500,00 TL olduğu,

- Yüklenici Norm San. Ürn. İml. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ile idare Sarımeşe Belediye Başkanlığı arasında imzalanan 28.08.2008 tarihli sözleşmenin konusunun;“Belediye sınırları içerisinde bulunan Hürriyet, Kızılcık, Tepetarla, Bakırlı Mahalleleri olmak üzere 4 adet mahallenin 1 adet çöp kamyonu şoförü, 1 adet traktör şoförü, 1 adet iş makinesi operatörü ile 12 vasıfsız işçi olmak üzere 15 personel marifeti ile cadde ve sokakların, pazar yerlerinin elle süpürülmesi, temizlenmesi, yıkanması, çöplerin toplanması ve bu atıkların İzaydaş’a teslimi” olduğu, işe başlama tarihinin 01.09.2008, sözleşme süresinin ise “13 ay” olarak belirtildiği, anılan sözleşmenin “alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar” başlıklı 16 ncı maddesinde yer verilen düzenlemede AÇS Atıklar Çözüm San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin alt yüklenici olarak çalıştırılacağının ifade edildiği,

- Yüklenici Norm San. Ürn. İml. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ile alt yüklenici AÇS Atıklar Çözüm San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanan sözleşmenin konusunun;“Sarımeşe Belediyesi Çöp Toplama ve Temizlik Hizmeti Alımı” olduğu, sözleşmenin süresinin “382 gün” ve sözleşme bedelinin “254.500,00 TL” olarak belirtildiği,

- Alt yüklenici ile yüklenici arasında yapılan sözleşmeye ilişkin 13 adet fatura tutarı toplamının 254.500,00 TL ve son fatura tarihinin 30.09.2009 olduğu,

- Kartepe Belediye Başkanlığı’nca gönderilen 2008/9, 2008/10, 2008/11, 2008/12, 2009/1, 2009/2, 2009/3, 2009/4, 2009/5, 2009/6, 2009/7, 2009/8 ve 2009/9 dönemlerine ait SGK tahakkuk fişleri, hizmet çizelgeleri ve banka dekontları incelendiğinde, alt yüklenici ile yüklenici arasında yapılan sözleşmeye konu işte çalışanlara ait sosyal güvenlik prim ödemelerinin yapıldığı ve alt yüklenici AÇS Atıklar Çözüm San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 12.09.2008 tarihli iş yeri bildirgesinin bulunduğu,

Görülmüştür.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belge düzenleme koşulları” başlıklı 45 inci maddesinde;

“…(3) Alt yüklenicilerin iş bitirme belgesi almak amacıyla yapacakları başvurularda; yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan bedel içeren sözleşmenin ve bu sözleşme kapsamında düzenlenen fatura örneklerinin veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin veya serbest meslek makbuzu nüshalarının ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin, personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgelerin, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ise, ayrıca ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesinin sunulması zorunludur.

(4) Bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen ve kabulü yapılan işlerde gerçekleştirilen işin parasal tutarının sözleşme bedeline oranına bakılmaksızın yüklenici iş bitirme belgesi, ihale dokümanında alt yüklenici çalıştırılabileceği öngörülen işlerde, belgeyi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun onayı ile çalıştırılan alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen iş kısımları için ise, alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenir.” hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükmünde, yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan sözleşme, sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri, sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler ve iş yeri bildirgesi alt yüklenici iş bitirme belgesinin düzenlenebilmesi için sunulması zorunlu belgeler olarak belirtilmiştir.

Bu çerçevede, AÇS Atıklar Çözüm San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesi ile söz konusu belgeye dayanak teşkil eden sözleşme, sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri, sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler ve iş yeri bildirgesi incelendiğinde, anılan isteklinin “alt yüklenici” sıfatıyla 254.500,00 TL tutarında çöp toplama hizmeti gerçekleştirdiği ve iş deneyim belgesine konu işin 30.09.2009 tarihinde kabulünün yapıldığı anlaşılmıştır.

Öte yandan; 15.12.2010 tarihli ihale komisyonu kararında,“AÇS Atıklar Çözüm San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesine konu işe ait ihale ilanında alt yüklenici çalıştırılmayacağının öngörüldüğünün belirtilmesine rağmen idarece alt yüklenici iş bitirme belgesinin düzenlendiği” değerlendirmesinde bulunulmuştur.

Her ne kadar, anılan alt yüklenici iş bitirme belgesine konu 2008/53214 İKN’li ihaleye ait ilanın 4.1.7 nci maddesinde alt yüklenici çalıştırılamayacağının belirtilmesine karşın, işin bir kısmının alt yüklenici tarafından gerçekleştirilmesinin mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmekte ise de; incelemenin şikayete konu“2011 Yılı Altınoluk Belediyesi Sınırları Dahilinde Çöplerin Toplanması, Taşınması ve Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin yapıldığı,alt yüklenici ile yüklenici arasındaki özel hukuk sözleşmesinin hukuki hüküm ve sonuçlarını meydana getirdiği ve idarece kabulünün yapıldığı, iş deneyim belgesini düzenleyen mercii tarafından gönderilen belgeler incelendiğinde, sözleşmenin geçerli olmadığı konusunda herhangi bir bilgi ve belgenin tespit edilmediği hususları bir arada değerlendirildiğinde, idarenin bahse konu değerlendirme dışı bırakma gerekçesi yerinde görülmemiştir.

ii- İdari şartnamenin yukarıda anılan 7.5.2 nci maddesinde, 1 adet vakumlu yol süpürme aracının isteklilerin kendi malı olması istenilmiştir. Teknik şartnamenin 5.7 nci maddesinde ise vakumlu yol süpürme aracının“en az 7 m3 atık hazneli olması” gerektiğine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Başvuru sahibinin teklif dosyası kapsamında, vakumlu yol süpürme aracının kendi malı olduğu hususunu tevsik etmek üzere sunduğu belgeler incelendiğinde, 34-05-10954 tescil plaka nolu araca ilişkin araç ruhsatının sunulduğu, söz konusu ruhsatta aracın markasının “Ravo”, tipinin “Ravo 530ST” olarak belirtildiği görülmüştür. Ayrıca, bahse konu aracın 08.12.2010 tarihinde Norm San. Ürn. İml. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nden satın alındığına dair noter onaylı satış sözleşmesinin de teklif dosyası kapsamında sunulduğu tespit edilmiştir.

Diğer yandan; tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idare tarafından yapılan araştırma sonucunda, anılan aracın satın alındığı Norm San. Ürn. İml. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 2010 yılında gerçekleştirilen “Çöplerin Toplanması, Taşınması ve Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine katıldığı ve söz konusu ihalede sunduğu teklif dosyasında yer alan serbest muhasebeci mali müşavir onaylı amortisman defterinde yer alan bilgilere göre aracın “6m3 hazneli” olduğu belirlenmiştir.

Bu itibarla, başvuru sahibinin vakumlu yol süpürme aracının kendi malı olduğu hususunu araca ait ruhsat sunarak tevsik etmesinde mevzuata aykırılık bulunmamakla birlikte, söz konusu aracın teknik şartnamede öngörülen 7 m3’lük kapasiteye sahip olma kriterini karşılamadığı anlaşıldığından, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemi yerinde görülmüştür.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

İhale üzerinde bırakılan istekli olan Ortem Temz. İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin teklif dosyası incelendiğinde; söz konusu isteklinin iş deneyimini tevsik etmek üzere, Bodrum Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenmiş 28.09.2009 tarih ve 4285 sayılı iş bitirme belgesini sunduğu, anılan belgeye konu işin; “Bodrum Belediyesi sınırları içerisindeki 11 mahallenin ve teknelerinin evsel katı atıklarının toplanması, taşınması ve şehir çöp sahasına nakledilmesi, cadde ve sokakların el ve yol süpürme makinesi ile süpürülmesi, pazar yerlerinin temizlenmesi ve yıkanması, kamu ve özel sektöre ait sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların tıbbi atık taşıma aracı ile toplanması, taşınması, belirlenmiş bölgelerde ambalaj atıklarının toplanması, taşınması, belediye hizmet binalarının temizlenmesi ile çöp konteynerlerinin konteyner yıkama aracı ile yıkanması ve dezenfekte edilmesi” şeklinde tanımlandığı,belgenin sözleşme tarihinin 28.12.2005, kabul tarihinin 11.09.2009 ve belge tutarının 11.843.373,76 TL olduğu görülmüştür.

Anılan iş deneyim belgesine konu işin kapsamında bulunanbelediye hizmet binalarının temizlenmesi ” işleri, ihale konusu işin kapsamında yer almadığından ve idari şartnamenin 7.6 ncı maddesinde tanımlanan benzer iş kapsamında da değerlendirilemeyeceğinden,

söz konusu bina temizliğine ilişkin kısımların toplam iş deneyim tutarından düşülerek değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Bu çerçevede, idarece belgeyi düzenleyen merciden iş deneyim belgesine esas hakedişler istenilerek değerlendirme yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli olan Ortem Temz. İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti’nin sunduğu iş deneyim belgesine ilişkin hak edişler istenilerek idarece tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,


Oybirliği ile karar verildi.

Dr. Hasan GÜL

Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

II. Başkan Bahattin IŞIK

Kurul Üyesi Hakan GÜNAL

Kurul Üyesi

Kazım ÖZKAN

Kurul Üyesi Adem KAMALI

Kurul Üyesi Abdullah DÜNDAR

Kurul Üyesi

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 
< Önceki   Sonraki >
[ Geri ] [ Yukarı ]

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 12.723 Karar
 - Bu Hafta (08.04-13.04): 0
 - Geçen Hafta(01.04-07.04): 5
 - Bu Ay (Nisan): 5
 - Geçen Ay (Mart): 50
Kategori: 162
Haberler: 704

Abone İstatistiği

32 misafir ve 16 abone bağlı
Abone Sayısı: 8819
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 6,25
  - Bronz (3 ay): % 0,63
  - Gümüş (6 ay): % 0,00
  - Altın (12 ay): % 27,50
  - Kamu Altın (12 ay): % 65,63
Ziyaretçi Sayısı: 2.999.192
Final Bilgi Hizmetleri     kikkararlari.com facebook     kikkararlari.com twitter
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri
Bu Sayfayı Paylaş X

"Bilginin Kısa Yolu.."