Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama
Teklif dosyasının içerisinde teklif mektubunu sunmayan firma, teklif değerlendirilmesine ilişkin şikayet başvurusunda bulunabilir mi?
Ajandama EkleBu KiK Kararı Hakkında Mahkeme Kararı var mı?
Yazdır E-posta
27 Nisan 2009, Pazartesi

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2009/032

Gündem No : 30

Karar Tarihi : 16.04.2009

Karar No : 2009/UY.II-1337

Şikayetçi :

Corvus İletişim Güvenlik Teknolojileri Elektronik San.Tic.Ltd.Şti., İstanbul Dünya Tic. Mrk. A/1 Blok Kat:14 437-438Yeşilköy/İSTANBUL

İhaleyi yapan idare:

Bursa İl Özel İdaresi, İmar ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı Beyazıt Mah. Ankarayolu Cad. No:13 Yıldırım/BURSA

Başvuru tarih ve sayısı:

03.04.2009 / 8111

Başvuruya konu ihale:

2009/8075 İhale Kayıt Numaralı "Bursa Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (Mobese) Projesi" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.04.2009 tarih ve II.Y.08.03.0224/2009-10 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

Bursa İl Özel İdaresi İmar ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı tarafından 13.03.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Bursa Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (Mobese) Projesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Corvus İletişim Güvenlik Teknolojileri Elektronik San. Tic. Ltd. Şti.’nin 03.04.2009 tarih ve 8111 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

Yapılan inceleme neticesinde;

Başvurunun reddine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği HP marka el tipi GPS cihazlarının teknik şartnamenin 6.49 uncu maddesini, “FIREWALLL” için teknik şartnamenin 6.20 nci maddesini, “46 LCD TV” için 6.30 uncu maddesini, “Hareketli Kamera” için 6.43.1, 6.43.2, 6.43.7, 6.43.9, 6.43.18, 6.43.19 uncu maddelerini, “Kanaletler” için 7.3 üncü maddesini karşılamadığı, teknik şartnamenin 6.22, 6.23 ve 6.24 üncü maddelerinde tanımlanan kesintisiz güç kaynaklarının teknik özelliklerinde akümülatörler için istenilen TSE belgesinin anılan istekli tarafından sunulmadığı iddia edilmektedir.

Başvuru sahibinin 03.04.2009 tarih ve 8111 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikayet başvurusu üzerine 03.04.2009 tarih ve B:62.0KİK.007.0803/2 sayılı ön inceleme tutanağı ile esas incelemesine geçilmiştir.

İdarenin 09.04.2009 tarih ve 919-2613 sayılı yazısı ile gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

Başvuruya konu ihaleye ait ihale ilanının 3 üncü maddesine göre ihale tarihinin 23.02.2009 olduğu, idarece 17.02.2009 tarihinde düzenlenen zeyilname ile ihalenin 13.03.2009 tarihine ertelendiği,

Başvuru sahibi tarafından 13.03.2009 tarihinde ihale dokümanının satın alındığı, aynı tarihte gerçekleştirilen ihaleye ilişkin İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonunca Teslim Alındığına Dair Tutanak’a göre başvuru sahibinin 5 sıra no ile teklif zarfını teslim ettiği, Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı’na göre başvuru sahibi tarafından yeterlik belgelerinin sunulmadığı,

19.03.2009 tarihinde düzenlenen Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanakta; başvuru sahibinin teklif zarfının içinde yeterlik kriterlerine ilişkin evrak sunulmadığının belirtildiği,

19.03.2009 tarihli ihale komisyonu kararında da bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakıldığının ifade edildiği, bu hususun 23.03.2009 tarihinde gönderilen kesinleşen ihale kararı ile başvuru sahibine bildirildiği,

Anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından ihale günü teklif zarfının içerisinde 13.03.2009 tarihli şikayet dilekçesinin sunulduğu,

söz konusu dilekçede yer alan iddiaların ihale dokümanına yönelik olduğu ve dilekçede teknik şartnamede yer verilen düzenlemeleri karşılayamadıklarının ifade edildiği,

Bununla birlikte, başvuru sahibinin 18.03.2009 tarih ve 4043 sayı ile idarenin kayıtlarına alınan ve 13.03.2009 tarihli dilekçe ile aynı mahiyette olan 17.03.2009 tarihli ikinci bir dilekçe ile idareye başvuruda bulunduğu,

başvurunun idarenin 24.03.2009 tarih ve 393-2047 sayılı yazısı ile;“Başvuru dilekçesinin ekinde dilekçede imzası bulunanlara ilişkin başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin sunulmadığı, başvuru sahibi isteklinin ihale dokümanını ihale tarihinde (13.03.2009) saat 09:42 de müracaat ederek temin ettiği, ihalede sunduğu teklif zarfının içinde şirket adına yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunmadığı ve başvuruya konu dilekçenin aynısının yer aldığı” gerekçesi belirtilerek reddedildiği,

Bu defa, başvuru sahibi tarafından 30.03.2009 tarih ve 4643 sayı ile idarenin kayıtlarına alınan 30.03.2009 tarihli dilekçe ile tekliflerin değerlendirmesine yönelik şikayet başvurusunda bulunulduğu, söz konusu başvurunun idarenin 31.03.2009 tarih ve 445-2282 sayılı yazısı ile;“…Başvuru sahibinin 18.03.2009 tarih ve 4043 sayı ile idare kayıtlarına alınan bir önceki itirazı ile bu müracaatının ilk altı maddesinin ihale dokümanının eki teknik şartnameye yönelik bir şikayet niteliği taşıdığı görülmüştür. Başvuru sahibinin, üzerine ihale edilen firmanın sunduğu iş bitirme belgesine yönelik iddiasının incelenmesinde; sunulan iş deneyi belgesinin kapsam olarak ihale ilanı ve dokümanında belirtilen A/XVI grubuna ait bir iş deneyim belgesi olduğu ve iş deneyim belgesinin tutarının da teklif ettiği bedelin %50 sini karşıladığı görülmüştür.” gerekçesiyle reddedildiği,

Görülmüştür.

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday, istekli ve istekli olabileceklerin anılan Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabileceği hüküm altına alınmış,

şikayet ve itirazen şikayet başvurusu, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu bir idari başvuru yolu olarak öngörülmüştür.

Anılan Kanunda idareye şikayet ve Kuruma itirazen şikayet başvurularının, ihale süreci içerisindeki idari işlem veya eylemlerle hakkı muhtel olan aday, istekli ve istekli olabileceklerle sınırlı biçimde öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Bu haliyle idareye şikayet ve Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilmesi için öncelikle;

1) Aday, istekli veya istekli olabilecek sıfatını haiz olunması,

2) Başvuru sahibinin idarenin hukuka aykırı bir işlem veya eyleminden dolayı bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinin (a) bendine göre;“İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar”, (c) bendine göre;“İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabilir.”

Anılan hüküm uyarınca, teklif değerlendirilmesine ilişkin şikayet başvurusunda bulunabilmek için “istekli” sıfatını haiz olmak gerekmektedir.

4734 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde;

“İstekli”;“Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi” şeklinde,

“İstekli olabilecek”;İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim”,

“Teklif”ise;“Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgiler” şeklinde tanımlanmıştır.

Anılan madde hükmüne göre teklif, fiyat teklifi ve değerlendirmeye esas belgelerden oluşur. Teklifin esaslı unsuru, bir bedel içermesidir.

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında teklif mektubunun taşıması gereken zorunlu unsurlar belirtilmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda; başvuru sahibinin teklif dosyasının içerisinde sadece şikayet dilekçesi ve ihale dokümanı satın alındığına dair form sunulduğu anlaşıldığından, teklif dosyasının 4734 sayılı Kanuna göre “teklif” olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır .

Bu nedenle, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarıda anılan 5 inci maddesi çerçevesinde, başvuru sahibinin “istekli olabilecek” sıfatını haiz olduğu anlaşılmıştır.

Diğer taraftan; başvuru sahibinin ihale dokümanında yer alan düzenlemelere yönelik şikayet ehliyeti bulunmasına karşın, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca, ihale dokümanına yönelik şikayetlerin en geç ihale tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılması gerekmekte iken, başvuru sahibi tarafından yapılan 13.03.2009 ve 18.03.2009 tarihli ihale dokümanına yönelik başvuruların da belirtilen süreler içerisinde yapılmadığı tespit edilmiştir.

Sonuç itibariyle, idareye şikayet, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesi için aday, istekli ve istekli olabileceklerin, hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerektiği, başvuru sahibinin iddialarının tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğu, ancak başvuru sahibinin ihaleye teklif vermediği, dolayısıyla başvuru ehliyetini haiz olmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince ehliyet yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

Başvurunun reddine,

Esasta
Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

Şikayet dilekçesi ve eklerinin birer örneğinin ilgisi nedeniyle İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesine karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

Adem KAMALI

KurulÜyesi

 
< Önceki   Sonraki >
[ Geri ] [ Yukarı ]

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.322 Karar
 - Bu Hafta (03.08-03.08): 0
 - Geçen Hafta(27.07-02.08): 6
 - Bu Ay (Ağustos): 0
 - Geçen Ay (Temmuz): 23
Kategori: 155
Haberler: 485
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

29 misafir ve 16 abone bağlı
Abone Sayısı: 8011
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 6,45
  - Bronz (3 ay): % 2,30
  - Gümüş (6 ay): % 1,38
  - Altın (12 ay): % 30,41
  - Kamu Altın (12 ay): % 59,45
Ziyaretçi Sayısı: 5.287.421
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri
Bu Sayfayı Paylaş X

"Bilginin Kısa Yolu.."