Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama
Teklif cetvelinde miktar ile teklif edilen birim fiyatın çarpımında yapılan hata, excel vb. hesaplama araçlarından kaynaklanan bir hata olduğu kabul edilerek teklif geçerli sayılır mı? 0
Yazdır E-posta

     Bu karar, mevzuat değişikliği nedeniyle geçerliğini yitirmiştir.
 

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2018/001

Gündem No : 36

Karar Tarihi : 04.01.2018

Karar No : 2018/UM.II-32

BAŞVURU SAHİBİ:

Grandpipe Sanayi ve Tic. A. Ş.

VEKİLİ:

Av. Abdullah Nuri SERHATLI,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/422365 İhale Kayıt Numaralı “Uluova Sulaması 1. Kısım Malzeme Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü tarafından 28.09.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Uluova Sulaması 1Kısım Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Grandpipe Sanayi ve Tic. A. Ş.nin 21.11.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 30.11.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.12.2017 tarih ve 67386 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.12.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/3143 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, tekliflerinin toplam teklif tutarının 68.743.377,91 TL olması gerekirken 68.743.343,36 TL olarak hesaplandığı gerekçe gösterilerek aritmetik hata sebebiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Excel tablosunda belirtilen birim fiyatların çarpımı sonucu ihale komisyonunun elde ettiği farkın 34,55 TL olduğu, söz konusu farkın Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.3’üncü maddesi gereğinde aritmetik hata sayılamayacak nitelikte olduğu, hatanın teklif fiyatın binde birinden az olduğu ve sıralama sonucunu değiştirmediği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuruya konu ihalenin “Uluova Sulaması 1.Kısım Malzeme Alımı” ihalesi olduğu ve 3 kısımdan oluştuğu, başvuru sahibinin ihalenin 1’inci kısmına ilişkin olarak itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, 1’nci kısma 4 isteklinin teklif vererek katıldığı, Grandpipe Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin teklifinin birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “…Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aritmetik hata ve yuvarlama” başlıklı 16.5’inci maddesinde “16.5.1. Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğu kabul edilecek ve teklif doğrudan değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak, teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihale sonuçlandırılacaktır.

…

Elektronik araçlar yardımıyla tablolama programları (MS Excel, Numbers, LibreOffice Calc ve benzerleri) kullanılarak oluşturulan teklif mektubu eki cetvelin çarpım ve toplamlarında yazılımdan kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama farklılıkları, toplam teklif fiyatının binde birine eşit veya daha az olması ve ihalenin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla aritmetik hata olarak kabul edilmeyecek ve bu farklılıklar isteklinin teklif cetvelinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, sınır değer hesabı hariç, isteklinin teklif ve yeterlik değerlendirmesine esas nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.” açıklamaları yer almaktadır.

Başvuruya konu ihalenin birim fiyat teklif cetvelinin 1’inci kısmının 19 kalemden oluştuğu, başvuru sahibi isteklinin kalemlere ilişkin teklif ettiği birim fiyatlar ile miktarların çarpımının Excel programı ile hesaplanması sonucunda 68.743.377,89 TL toplam teklif tutarına ulaşılmıştır. İsteklinin yaptığı hesaplama, idarenin yaptığı hesaplama ve Excel programı ile elde edilen hesaplamanın karşılaştırmalı olarak aşağıdaki şekilde olduğu görülmüştür.

kalemi

sıra no İş kalemine ilişkin miktar İsteklinin teklif ettiği birim fiyat Excel programı ile hesaplama sonucu İsteklinin hesapladığı İdarenin hesapladığı

1. 512,41 563,07 288.522,6987 288.521,91 288.522,7

2. 1160,31 758,82 880.466,4342 880.461,58 880.466,43

3. 472,05 989,35 467.022,6675 467.022,48 467.022,67

4. 718,42 1.541,81 1.107.667,14 1.107.663,73 1.107.667,14

5. 1801,22 1.870,21 3.368.659,656 3.368.664,56 3.368.659,66

6. 1453,77 577,22 839.145,1194 839.143,48 839.145,12

7. 4923,03 1.900,87 9.358.040,036 9.358.049,61 9.358.040,04

8. 1340,08 2.285,29 3.062.471,423 3.062.473,38 3.062.471,42

9. 1260,05 356,12 448.729,006 448.727,35 448.729,01

10. 2567,32 435,71 1.118.606,997 1.118.619,2 1.118.607,00

11. 414,71 524,74 217.614,9254 217.616,76 217.614,93

12. 4896,32 620,85 3.039.880,272 3.039.876,87 3.039.880,27

13. 1219,56 842,54 1.027.528,082 1.027.526,97 1.027.528,08

14. 3658,60 1.096,66 4.012.240,276 4.012.228,9 4.012.240,28

15. 7077,78 1.731,07 12.252.132,62 12.525.111,44 12.252.132,62

16. 1521,01 2.515,83 3.826.602,588 3.826.595,36 3.826.602,59

17. 1810,44 2.971,00 5.378.817,24 5.378.811,47 5.378.817,24

18. 1304,67 3.521,09 4.593.860,49 4.593.865,79 4.593.860,49

19. 3324,76 4.047,02 13.455.370,22 13.455.362,53 13.455.370,22

68.743.377,89 68.743.343,36 68.743.377,91

İsteklinin birim fiyat teklif cetvelinde toplam teklif tutarının olması gereken tutardan 34,53 TL daha düşük olarak 68.743.343,36 TL olarak hesaplandığı, ancak söz konusu hesaplama hatasının elektronik araçlar yardımıyla tablolama programları ile yapılan hesaplamalarda yazılımdan kaynaklanan yuvarlamalar sonucu oluşmadığı,

örneğin 18 sıra numaralı “16 Atü Basınç Dayanımlı 2600 mm Anma Çaplı Ctp Boru Temini, İş Sahasına Nakli” iş kalemine ilişkin teklif edilen birim fiyat ile miktarın çarpımı sonucunda 4.593.860,49 TL tutar hesaplanması gerekirken, 4.593.865,79 TL olarak hesaplama yapıldığı,

başka bir örnek verecek olursak 2 numaralı “6 Atü Basınç Dayanımlı 1200 mm Anma Çaplı Ctp Boru Temini, İş Sahasına Nakli” iş kaleminde de teklif edilen tutarın 880.466,43 TL olarak hesaplanması gerekirken 880.461,58 TL olarak hesaplama yapıldığı tespit edilmiştir.

Aktarılan Tebliğ açıklamalarında elektronik araçlar yardımıyla tablolama programları (MS Excel, Numbers, LibreOffice Calc ve benzerleri) kullanılarak oluşturulan teklif mektubu eki cetvelin çarpım ve toplamlarında yazılımdan kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşan farklılıkların toplam teklif fiyatının binde birine eşit veya daha az olması ve ihalenin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla aritmetik hata olarak kabul edilmeyeceği açıklamalarına yer verilmiş olup, söz konusu koşulların birarada bulunması durumunda aritmetik hata olarak değerlendirme yapılmayacağı anlaşılmaktadır.

Ancak, başvuru sahibinin birim fiyat teklif cetvelinde yer alan hataların, yukarıda yer verilen örneklerde ve aktarılan tabloda görüldüğü üzere elektronik araçlar yardımıyla tablolama programları (MS Excel, Numbers, LibreOffice Calc ve benzerleri) kullanılması sonucunda oluşan bir yuvarlama hatasından kaynaklanmadığı, kalemler bazında yapılan çarpım hatasından kaynaklandığı anlaşıldığından,

başvuru sahibinin birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata yaptığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,


Oybirliği ile karar verildi.

 
Sonraki >
[ Geri ] [ Yukarı ]

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 9580
 - Bu Hafta (17.12-19.12): 0
 - Geçen Hafta(10.12-16.12): 10
 - Bu Ay (Aralık): 23
 - Geçen Ay (Kasım): 29
Kategori: 151
Haberler: 421
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

22 misafir ve 13 abone bağlı
Abone Sayısı: 7607
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 2,25
  - Bronz (3 ay): % 0,75
  - Gümüş (6 ay): % 1,50
  - Altın (12 ay): % 35,58
  - Kamu Altın (12 ay): % 59,93
Ziyaretçi Sayısı: 3.308.043
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri
Bu Sayfayı Paylaş X

"Bilginin Kısa Yolu.."