Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama
Sözleşme
Öğe Başlığı Tıklamalar
iş deneyim için sunulan sözleşmede, işin başlangıç tarihinin belirtilmesine rağmen işin bitiş tarihinin belirtilmemesi durumunda, sözleşme ekindeki faturalar toplamının dokümanda istenilen iş deneyim tutarını karşılaması halinde bu belge kabul edilir mi? Abonelik gerekli 27
iş deneyim olarak ihalede sunulan sözleşme ile beraber, damga vergisi yatırıldığına dair makbuzun da sunulma zorunluluğu var mıdır? Abonelik gerekli 92
Hizmet ihalesinde iş deneyim için hem sözleşme hem fatura sunulduğu, sunulan sözleşmede işin süresinin yazılı olduğu durumda, sözleşmede bedel olmaması belgenin kabul edilmesine engel midir? Abonelik gerekli 78
Mal alım ihalelerinde iş deneyim olarak sunulan sözleşmede işin miktarı ve işin süresi yazılı olmasına rağmen, sözleşme bedelinin yazılı olmaması, belgenin kabul edilmesine engel midir? Abonelik gerekli 11
Mal alım ihalelerinde iş deneyim olarak sunulan sözleşmede toplam sözleşme tutarı yazılmamasına rağmen, ürünün birim fiyatının yazılı olması durumunda toplam sözleşme bedeli hangi kritere göre ve nasıl hesaplanır? Abonelik gerekli 12
Sözleşmeye davet edilen istekli, sözleşmeyi imzalayabilmek için gerekli belgeleri kaç gün içinde idareye vermelidir? Abonelik gerekli 60
ihaleyi kazandığı halde, mazereti olmadan sözleşmeyi imzalamayan istekli için hangi yaptırım uygulanır? Abonelik gerekli 87
Kamu ihale mevzuatında sözleşme süresinin uzatılmasına olanak sağlayacak her hangi bir düzenleme var mı? Abonelik gerekli 145
iş deneyim olarak sunulan sözleşmede, sözleşme tutarının olmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 32
Üzerine ihale bırakılan istekli sözleşmeyi imzalamadığı taktirde, ihalede en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 128
ihale dokümanında sözleşmenin notere imzalatıp imzalatılmayacağına dair net bir hüküm olmaması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 53
Süresine riayet edilemeden sözleşmenin imzalanmamış olması, ilgili sözleşmenin kabul edilmesine engel midir? Abonelik gerekli 70
Yapım ihalelerinde hangi durumda karma sözleşme yapılmalıdır? Abonelik gerekli 20
Kanunda belirtilen süreye riayet edilmeden yapılan sözleşme geçerli midir? Abonelik gerekli 141
iş deneyim için sunulan sözleşmede toplam sözleşme tutarı bulunmaması ve işin süresinin belirtilmemesi durumunda, ilgili işin tutarının faturalardan toplanması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 57
iş deneyim olarak sunulan sözleşmenin üzerinde damga vergisi pulu bulunmaması nedeni ile isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 75
ihbarname ile işçilerin sözleşmeye davet edilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 25
Özel sektöre yapılan işin sözleşmesinde, sözleşmenin geçerli olması için hangi durumda sözleşme tarihi belirtilmelidir? Abonelik gerekli 58
Özel sektöre yapılan işin sözleşmesinde toplam sözleşme bedelinin bulunması gerekli midir yoksa birim fiyatların yazılması yeterli midir? Abonelik gerekli 56
ihale üzerinde kalan istekli, sözleşmeyi imzalamaz ise ne yapılmalıdır? Abonelik gerekli 206
Hizmet alımlarında, iş deneyimin ibrazı için özel sektöre yapılan işin sözleşmesinde toplam sözleşme bedelinin yazılmaması durumunda ne yapılmalıdır? Abonelik gerekli 104
iş deneyim için sunulan sözleşmede, birim fiyatların yazılması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 69
Devam eden sözleşmelerde, yüklenicinin birleşme işlemi sonucunda tasfiyesiz sona ererek yeni kurulan bir şirketle birleşmesi durumunda nasıl bir işlem yapılması gerekir? Abonelik gerekli 42
idare tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin, ihalenin iptaline yönelik Kurul Kararının iptali istemiyle idare mahkemesine dava açan taraf olarak, sözleşme imzalama konusunda teklif geçerlilik süresini uzatmayıp sözleşmeyi imzalamaktan kaçınması mümkün müdür? Abonelik gerekli 135
ihale sürecinin uzaması nedeniyle sözleşmenin başlangıçta öngörülen sürede imzalanamaması halinde ne yapılmalıdır? Abonelik gerekli 287
ihale sonucu yapılan sözleşmede, sözleşmenin içinde ve metnin bitiminde ihaleyi kazanan firmanın adı yazılı olmasına rağmen, şirket yetkilisinin üzerine imza attığı kaşe başka bir firmaya ait ise sözleşme imzalanmış olur mu? Abonelik gerekli 69
iş deneyimini tevsik için sözleşme ve bu sözleşmeye ilişkin faturaların sunulmuş olmasına rağmen, sözleşmede sözleşme tutarı bulunmadığından, isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı? Abonelik gerekli 95
Süresi içinde sözleşme imzalanmaması ile ilgili herhangi bir düzenleme mevcut mudur? Abonelik gerekli 180
Teklif geçerlilik süresinin ihale dokümanında öngörülen azami süre kadar uzatıldığı ve bu sürenin de dolduğu durumda, ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanabilir mi? Abonelik gerekli 75
ihale üzerinde bırakılan ortak girişimde diğer ortakların sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi sonucu, sadece pilot ortak ile sözleşme imzalanabilir mi? Abonelik gerekli 123
Kamu kaynağı kullanılmayarak yapılan bir işin sözleşmesi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu kapsamında olur mu? Abonelik gerekli 61
Sözleşme yapılırken kaç nüsha düzenlenmelidir? Abonelik gerekli 71
ihaleye teklif veren isteklilerin tekliflerinin teklif geçerlilik süresi dolmuşsa sözleşme imzalanabilir mi? Abonelik gerekli 168
Hizmet alımı ihaleleri sonucunda imzalanan sözleşmenin sona erdiği tarihten sonra sözleşme süresinin uzatılarak aynı sözleşme çerçevesinde hizmet alımına devam edilmesi mümkün müdür? Abonelik gerekli 154
Süresi sona eren bir sözleşmenin, yine aynı sözleşmede yer alan süre uzatımına ilişkin hükümden yararlanılarak uzatılmasından dolayı yeni sözleşme yapmak gerekir mi? Abonelik gerekli 87
işin sözleşme bedelinden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde bu durum hangi kapsamda değerlendirilmelidir? Abonelik gerekli 109
ihale üzerinde kalan şirketin ihaleyi yapan idareye daha önce yaptığı işler sırasında belirlenen aykırılıkların göz ardı edilerek , yeniden ilgili şirkete ihale bırakılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 89
idare ile yüklenici arasında yapılan sözleşme, kaç nüsha olarak düzenlenmelidir? Abonelik gerekli 122
Sözleşme bedelinin belli bir endeks (üfe) çerçevesinde artırılarak buna göre ödeme yapılması mümkün müdür? Abonelik gerekli 47
Bedeli yazmayan sözleşme, geçerli olur mu? Abonelik gerekli 277
Kat karşılığı yapılan işlerde sözleşme yapılabilir mi? Yapılırsa kabul edilir mi? Abonelik gerekli 56
Sipariş mektubu, sözleşme yerine geçer mi? Abonelik gerekli 132
Sözleşme bedeli yazmayan veya bedelsiz yapılacağı belirtilen sözleşmeler idareler tarafından kabul edilmeli mi? Abonelik gerekli 62
Sözleşmede süre uzatımı, sözleşmenin devamı mıdır yoksa yeni bir sözleşme midir? Abonelik gerekli 260
işe geç başlanması, sözleşme bedelini etkiler mi? Abonelik gerekli 266
Şartnamede belirtilen süreden sonra başlanan işlerde, sözleşme tutarı neye göre belirlenmeli? Abonelik gerekli 124
ihaleyi kazanan istekli, sözleşme imzalanmadan önce hangi belgeleri idareye vermelidir? Abonelik gerekli 216
Yüklenicinin talebi üzerine verilecek sözleşmenin ikinci bir nüshası veya idarece onaylı bir suretten ötürü doğacak masraflar kim tarafından karşılanacaktır? Abonelik gerekli 46
Kesinleşen ihale kararı üzerine idareden açıklama istenilmesi durumunda, idare tarafından açıklamaya cevap verilmeden sözleşme imzalanabilir mi? Abonelik gerekli 108
Şikayet ve itirazen şikayet başvuruları nihai kararla sonuçlandırılmadan sözleşme imzalanabilir mi? Abonelik gerekli 136
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 51 - 100 Toplam: 101
Kategori Başlığı Öğe Sayısı
Yabancı Belgeler 25
ihaleye Katılımı Sınırlananlar 26
Benzer İş (Hizmet Alımları) 25
Düzeltici İşlem 9
Sınır Değer 23
ihale Yetkilisi 16
Asgari İşçilik Maliyeti 33
Kamu Zararı 1
Danışmanlık İhaleleri 32
Çöp İhaleleri 17
Benzer İş (Yapım İşleri) 40
Düzenleyici Kararlar 3
Komisyon Kararı 12
ihaleye Katılamayacak Olanlar 2
Adli Sicil Kaydı 5
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama 5
Aşırı Düşük (Mal Alımları) 21
Sözleşme Devri 5
Kâr Öngörülmesi 8
Sözleşme Feshi 7
Fokotopi Belge 7
Konsorsiyum 7
Unvan Değişikliği 6
Mahkeme Kararları 9
Tanımlar 14
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları) 211
ihalelerden Elenme Nedenleri 13
Birden Fazla Teklif 36
Aşırı Düşük (Yapım İşleri) 89
Tekliflerin Değerlendirilmesi 129
Diploma / Mezuniyet Belgesi 35
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri) 54
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları) 59
Belli İstekliler 25
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları) 16
Asgari Maliyet 1
işçilik Hesaplama 35
Rekabet 32
ihale Türleri 16
iş Denetleme 50
Kesin Teminat 22
ihale Dokümanı Satın Alma 22
Vekaletname 12
Kısmi Kabul 3
Katalog 30
Numuneler 36
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu) 21
Teklif Cetveli 191
Ortaklık Durum Belgesi 24
Hizmet Yeterlilik Belgesi 11
Kapasite Raporu 8
Hakediş 62
Aritmetik Hata 38
Zeyilname 25
Teklif Zarfı 66
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler 48
Tebliğ ve Şikayet Süreleri 17
Standart Formlar 5
ilaçlama 3
Vergi Borcu 38
Alternatif Teklif 5
Doğrudan Temin 10
Temizlik İhaleleri 21
Çerçeve Sözleşmesi 15
Kısmi Teklif 53
Yaklaşık Maliyet 124
ihale Komisyonu 57
Teklif Edilen Fiyatlar 21
imza Sirküleri 17
Cezalar (Müeyyide) 49
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri 19
Geçici Teminat 136
Yemek İhaleleri 43
Ticaret Sicil Gazetesi 47
Yeterlilik Kriterleri 61
Yapım İşleri 96
Mal Alımları 93
iş Ortaklığı (Ortak Girişim) 16
Kamu Davası 65
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri 33
Tebligat 33
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre) 6
Hizmet Alımları 131
ilanlar 27
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre) 22
Analizler 101
itirazlar / Şikayetler (İdareye) 78
Faaliyet Belgesi 11
Diğer 175
Bilgi ve Belge Eksikliği 124
Alt Yüklenici 60
Benzer İş 97
Teklif Fiyata Dahil Masraflar 61
itirazlar / Şikayetler 115
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna) 75
Sağlık İhaleleri 27
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler 37
iş Deneyim Belgeleri 205
Bilanço 67
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 12
Ciro (İş Hacmi) 45
Anahtar Personel 2
Ön Mali Kontrol 7
Araç Kiralama 17
Aşırı Düşük 350
Banka Referans Mektubu 28
Çalıştırılması Öngörülen Personel 42
Giyim Bedelleri 63
En Avantajlı Teklif 28
Faaliyet Alanı (iştigal) 8
iş Durum 13
Fazla Mesai 11
iş Yönetme 12
Kesinleşen İhale Kararı 20
Fiyat Dışı Unsurlar 17
Personel Taşıma 10
Teklif Geçerlilik Süresi 33
Sigorta Giderleri 4
Fiyat Farkı 40
Mali Sorumluluk Sigortası 14
Güvenlik İhaleleri 33
ihale iptal Nedenleri 107
istisnalar 10
Kalite Belgeleri 54
Demonstrasyon 14
Kontrol Aracı 16
Makina - Ekipman (Araçlar) 93
Personel Çalıştırılmasına Dayalı 56
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi 8
Sigorta Prim Oranları 11
ihale Dokümanları 74
Teklif Mektubu 162
Türkak 12
Yasaklılık 136
Yemek ve Yol Ücretleri 24
iş Artışı ve iş Eksilişi 23
Toplam: 6040
[ Geri ] [ Yukarı ]

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 6040
 - Bu Hafta (21.07-24.07): 0
 - Geçen Hafta(14.07-20.07): 12
 - Bu Ay (Temmuz): 34
 - Geçen Ay (Haziran): 61
Kategori: 137
Haberler: 219
Web Bağlantıları: 607
Diğer İstatistikler

Abone İstatistiği

43 misafir ve 22 abone bağlı
Abone Sayısı: 5311
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 6,34
  - Bronz (3 ay): % 1,73
  - Gümüş (6 ay): % 2,88
  - Altın (12 ay): % 42,07
  - Kamu Altın (12 ay): % 46,97
Ziyaretçi Sayısı: 5.990.986
Final Bilgi Hizmetleri
128-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri